Skip to main content

Gmina nie odliczy podatku VAT za usunięcie azbestu

Realizacja zadania Gminy na rzecz jej mieszkańców nie jest świadczeniem usługi opodatkowanej.

W ostatnim czasie pojawiła się problematyka możliwości odliczenia przez Gminy podatku VAT z tytułu realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości prywatnych znajdujących się na terenie Gminy. 

Usunięcie wyrobów zawierających azbest należy do zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym. W rozumieniu art. 7 ust.1 ww. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmujące sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powołany przepis oznacza, że pod pewnymi warunkami prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, a więc odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi z których nabyciem naliczono podatek VAT są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gmina jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT jednak realizacja projektu polegającego na usuwaniu azbestu z prywatnych posesji położonych na terenie danej gminy nie wiąże się z otrzymaniem wynagrodzenia przez Gminę.

Gmina nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu i czynności polegające na realizacji zadania dotyczącego usunięcia szkodliwych wyrobów będą czynnościami wykorzystywanymi do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec tego Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, gdyż zadanie to nie wiąże się z działalnością opodatkowaną.

Stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 5 kwietnia 2024r., sygn.0113-KDIPT1-1.4012.102.2024.1.AKA-„rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy... będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji ww. zadania.”

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą SZKOLEŃ Z FINANSÓW PUBLICZNYCH

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?