Skip to main content

Niektóre obowiązki grupy VAT od lipca 2023 r.

Ustawodawca wyda rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT.


Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzono przepisy umożliwiające tworzenie grup VAT. Początkowo przepisy te miały obowiązywać od lipca 2022 roku. Ustawodawca nie uregulował jednak w całości funkcjonowania grupy VAT bowiem część przepisów obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku a część wejdzie w życie od 1 lipca 2023 roku.


Z art.15 a ustawy o VAT wynika, że członkowie grupy zawierają umowę o utworzeniu grupy VAT, którą należy zarejestrować we właściwym urzędzie skarbowym. Grupa VAT nabywa status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji jako podatnika VAT czynnego lub jako podatnika VAT zwolnionego. W zakresie podatku VAT grupę reprezentuje przedstawiciel grupy VAT. Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy posiadający siedzibę w Polsce lub nieposiadający siedziby na terytorium Polski ale w zakresie, w jakim prowadzą w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału.


Na podstawie obowiązujących przepisów o możliwości utworzenia grupy VAT decydują powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne między członkami grupy. Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli jeden będący członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy. Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli przedmiot lub rodzaj głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter i są współzależne albo członek grupy prowadzi działalność, z której korzystają inni członkowie grupy. Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem, lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.


W dniu 22 grudnia 2022 r Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji, w tym m.in. kwestie związane z transparentnością czynności dokonywanych przez członków grupy. Ewidencja będzie zawierała m.in. dane identyfikacyjne członka grupy VAT przesyłającego ewidencję, dane członka grupy na rzecz którego dokonano czynności oraz dane dotyczące transakcji. Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 lipca 2023 roku a więc od tego momentu członek grupy VAT będzie co miesiąc ewidencjonował czynności dokonane na rzecz innego członka grupy VAT.


Ministerstwo Finansów opublikowało także objaśnienia w zakresie grup VAT z dnia 11 października 2022 roku. Zanim rozporządzenie wejdzie w życie, Ministerstwo wskazuje w jaki sposób rozliczać transakcje grupy w okresie przejściowym. Zgodnie z objaśnieniami gdy faktura za czynności wykonane na rzecz członka grupy będzie wystawiona przed powstaniem grupy VAT ale będzie otrzymana po jej utworzeniu wówczas faktura ta będzie rozliczana w ramach grupy. W przypadku konieczności złożenia korekty pliku JPK_VAT dotyczącego okresu przed powstaniem grupy, plik JPK_VAT powinien zawierać dane członka grupy natomiast jego złożenia powinien dokonać w imieniu grupy przedstawiciel.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?