Skip to main content

Jednorazowa amortyzacja nie dla wszystkich

Przedsiębiorca musi spełnić wszystkie warunki ustawowe dla zastosowania jednorazowej amortyzacji.


Przedsiębiorca, który nie posiada statusu małego podatnika albo prowadzi działalność gospodarczą na warunkach określonych w art. 22k ust.11 ustawy o PIT nie ma możliwości zastosowania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od niektórych środków trwałych.


Z art. 22k ust.11 ww. ustawy wynika, że jednorazowo odpisów amortyzacyjnych nie może dokonywać osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia prowadziła działalność gospodarczą samodzielne lub jako wspólnik spółki osobowej albo działalność taką prowadził małżonek tej osoby a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.


Na podstawie art. 22k ust. 7 ww. ustawy o PIT podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o PIT jest podatnik u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca ujednolicił dla celów podatku dochodowego i podatku VAT limit sprzedaży dla statusu małego podatnika. Od lipca b.r. będzie obowiązywał zmieniony art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, który przewiduje podwyższenie limitu do 2 mln euro wartości sprzedaży razem z kwotą podatku VAT. Obecnie limit ten wynosi 1 200 000 euro.
Wobec tego, jeżeli przedsiębiorca nie spełnia kryteriów „małego podatnika” lub rozpoczął prowadzenie działalności z ograniczeniami wskazanymi w art.22k ust.11 ustawy o PIT to nie może dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. Prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mają więc dwie grupy podatników, tj. rozpoczynający działalność gospodarczą z zastrzeżeniem ust.11 oraz mający status małego podatnika.


Jednak to nie wszystko. Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych jest obwarowana pewnymi warunkami nie tylko o charakterze podmiotowym ale także przedmiotowym. Przedsiębiorca ma prawo do dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć 50 000 euro.


Zatem dla zastosowania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych należy spełnić wszystkie warunki wskazane w przepisach podatkowych. Jeśli środek trwały nie mieści się w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych to nie może być jednorazowo zamortyzowany. Odpisy amortyzacyjne o których mowa w art.22k ust.7 ww. ustawy stanowią pomoc de minimis.


Pismo z dnia 26 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDIPT2-1.4011.704.2020.2.MGR „ należy stwierdzić, że podatnik spełnia kryteria "małego podatnika", a łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 50 000 euro. Natomiast (…) przedmiotowy K. został zakwalifikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych. Mieści się zatem w grupie 1 Klasyfikacji Środków Trwałych. Tym samym, nie zostały spełnione wszystkie warunki określone w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem, jak wskazano we wniosku, nie stanowi on środka trwałego zaliczonego do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a co za tym idzie, nie może zostać jednorazowo zamortyzowany(…).”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?