Skip to main content

Podatek od niezrealizowanych zysków można rozłożyć na raty

Podatek od niezrealizowanych zysków dotyczy sytuacji, gdy Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składników majątku stanowiących własność podatnika w związku ze zmianą rezydencji podatkowej lub przeniesieniem składników majątku za granicę.


Z art. 24i ust.1-5 ustawy o CIT wynika, że podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie na raty zapłaty całości albo części podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Maksymalnie okres rozłożenia płatności podatku na raty nie może przekraczać 5 lat. Okres pięcioletni liczy się od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty, jeżeli podatnik przeniósł składniki majątku lub przeniósł rezydencję podatkową na terytorium państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które jest stroną zawartej z Polską lub UE umowy w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, równoważnej wzajemnej pomocy przewidzianej w dyrektywie Rady 2010/24/UE z dnia 16.03.2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, s. l ). Na mocy wskazanej dyrektywy Rady państwa członkowskie mogą udzielać wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wszelkich wierzytelności, tj. m.in. podatków i ceł pobieranych przez państwa członkowskie, w tym przez organy lokalne. W ramach współpracy organy państw członkowskich udzielają wszelkich informacji, które mają znaczenie przy odzyskiwaniu podatków oraz innych należności.


Wniosek podatnika o rozłożenie na raty płatności podatku wszczyna postępowanie podatkowe. Organ podatkowy rozstrzyga o rozłożeniu na raty zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w formie decyzji administracyjnej. W decyzji tej organ ustala wysokość i terminy spłaty rat oraz wysokość opłaty prolongacyjnej, a także informuje o okolicznościach skutkujących wygaśnięciem decyzji i postawieniem zobowiązania z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w stan wymagalności.


Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że może wystąpić realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków wydanie korzystnej dla podatnika decyzji o rozłożeniu na raty zależy od złożenia przez podatnika zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego wraz opłatą prolongacyjną. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania następuje w postaci gwarancji lub poręczenia podmiotu posiadającego zdolność finansową do wykonania obowiązków podatkowych. Gwarant lub poręczyciel musi posiadać miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Przy weryfikacji ryzyka nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, organ podatkowy bada czy wartość bilansowa zobowiązań podatnika w ostatnich 3 latach podatkowych nie była wyższa niż 50% wartości bilansowej jego aktywów. Organ sprawdza również czy podatnik właściwie regulował własne zobowiązania podatkowe, w tym obowiązki płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych związane z wypłatą wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zleceń oraz wypłaty należności z autorskich praw majątkowych. Jeśli wystąpiły zaległości podatkowe organ przeanalizuje także ich wysokość oraz wpływ na wypłacalność podatnika. Organ zbada także czy w okresie ostatnich 5 lat podatkowych toczyło się lub toczy na dzień składania wniosku o rozłożenie na raty postępowanie na podstawie przepisów regulujących unikanie lub uchylanie się od opodatkowania. W przypadku gdy podatnik, który wnioskuje o raty udzielił gwarancji lub poręczeń podmiotom powiązanym z podatnikiem organ podatkowy zweryfikuje czy były one uzasadnione gospodarczo i ekonomicznie oraz czy podmioty powiązane nie są zagrożone upadłością lub likwidacją z powodu niewypłacalności.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?