Skip to main content

Opodatkowanie dotacji podatkiem VAT

Nie każda otrzymana od państwa dotacja jest zwolniona z podatku od towarów i usług.


Z art.29a ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika zasada, że podstawę opodatkowania z pewnymi wyjątkami stanowi wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, wyłącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Linia interpretacyjna organów skarbowych potwierdza, że dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeżeli została dokonana w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc związana jest z wartością (ceną) danego świadczenia. Zdaniem organów, jeżeli bez uzyskanego dofinansowania dany projekt nie mógłby zostać zrealizowany to oznacza, że dotacji dokonano w celu sfinansowania konkretnej czynności. W takim przypadku możliwa jest identyfikacja bezpośredniej zależności pomiędzy dotacją a ostateczną wartością (ceną) wykonanej usługi.


W ocenie organów skarbowych gdy otrzymana dotacja celowa w ramach projektu będzie stanowiła wynagrodzenie za usługi związane z realizacją zadania to jednocześnie stanowi ona podstawę opodatkowania, którą jest wartość dotacji pomniejszona o podatek VAT. Zatem kwota dotacji powinna zawierać podatek VAT.


Podobnie orzecznictwo NSA wskazuje, że dotacje podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane i według takiej stawki jak czynności, których dotyczą.


Z kolei dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ww. ustawy.


W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.180.2021.1.WN czytamy, że „ dotacja stanowiąca pokrycie ceny świadczonych usług, jest dotacją bezpośrednio wpływającą na ich wartość jako wynagrodzenie od podmiotu trzeciego za świadczone usługi i stanowi podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Podstawą opodatkowania otrzymanej dotacji będzie jej wartość pomniejszona - zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy - o kwotę podatku. Zatem w kwocie dotacji powinna zostać zawarta kwota podatku.”


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2023 r., sygn. I FSK 2365/19 wskazuje, że „dotacje podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Otrzymanie dotacji nie stanowi samo w sobie żadnej czynności opodatkowanej ani zdarzenia opodatkowanego. Jest to tylko dodatkowy element podstawy opodatkowania do czynności, z którą dotacja jest związana. Skutkuje to m.in. tym, że dotacje są opodatkowane wedle takiej stawki jak czynności, których dotyczą. Jeśli zaś dotacje dotyczą czynności niepodlegającej opodatkowaniu, to także one same nie mogą podlegać opodatkowaniu (o ile faktycznie mają charakter zwrotny).”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?