Czy kwoty na rachunku VAT to środki pieniężne

Wprowadzenie przełomowych przepisów dotyczących split payment może być źródłem wątpliwości odnośnie do prawidłowej prezentacji tych pozycji w sprawozdaniu finansowym ze względu na ich ograniczoną dostępność - pisze w Rzeczpospolitej Jakub Młyński, supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Katowicach.

Ekspert dodaje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności weszły w życie 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z nimi podatnicy mają prawo do korzystania z nowej procedury regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT. W związku z tym, że w przypadku skorzystania z procedury split payment środki pieniężne będą przechowywane na osobnym rachunku, a podatnik nie będzie mógł ich przeznaczać na dowolny cel, mogą powstawać wątpliwości, czy środki te nadal można uznać za środki pieniężne i zaprezentować je odpowiednio w sprawozdaniu. Zgodnie z przepisami, aby podatnik mógł skorzystać z tych funduszy w innym celu niż rozliczenia z tytułu VAT, konieczna jest zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na przelanie wskazanej kwoty na inny rachunek rozliczeniowy, na której wydane przepisy wyznaczają termin 60 dni. Dodatkowo, sposób prezentacji takich środków może zależeć od tego, czy jednostka sporządza swoje sprawozdanie zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości (UoR) czy na podstawie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR).

Według MSSF…
Spółki, które za podstawę sporządzania sprawozdania finansowego przyjęły MSSF mogą sugerować się zapisami MSR nr 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”. Zgodnie z pkt 6 i 7 tego standardu za środki pieniężne należy rozumieć gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie. Definicja ekwiwalentów środków pieniężnych zwraca natomiast uwagę na to, że charakteryzują się one duża płynnością, są łatwo wymienialne i nie są narażone na istotne ryzyko zmiany wartości. Dodatkowo powinny one służyć pokryciu krótkoterminowych zobowiązań pieniężnych spółki. Zakładając więc, że regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu VAT można potraktować jako regulowanie krótkoterminowych zobowiązań pieniężnych, środki zgormadzone na rachunkach VAT, zdaniem autora, spełniają definicje MSSF podane powyżej.

 

czytaj więcej

 

 

Jakub Młynski, Supervisor w Dziale Rewizji Finansowej BDO Biuro Katowice 

 

Najbliższe szkolenia VAT

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Gdańsk
Rachunkowość VAT oraz podzielona płatność w schematach księgowych od podstaw - wzory księgowań od jednostki budżetowej po organ finansowy 2019.03.26 - 2019.03.26 Poznań
Podatki 2019 VAT, CIT - nowelizacja przepisów. 2019.03.26 - 2019.03.27 Warszawa
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT – nowelizacja przepisów. 2019.03.28 - 2019.03.29 Katowice
Zrozumieć podatek VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.04.01 - 2019.04.03 Łódź
Podatki 2019 - VAT, CIT, PIT - nowelizacja przepisów 2019.04.02 - 2019.04.05 Kołobrzeg
Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień. 2019.04.08 - 2019.04.08 Łódź
Podatek od towarów i usług - omówienie projektowanych na 2019r. nowelizacji ustawy o VAT i przepisów wykonawczych oraz wybranych zagadnień. 2019.04.09 - 2019.04.09 Bydgoszcz
Zrozumieć podatek VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.04.10 - 2019.04.12 Kraków
Samochody w firmie - rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT w roku 2019. 2019.04.11 - 2019.04.11 Wrocław
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2019 roku. 2019.04.12 - 2019.04.12 Warszawa
Zmiany w VAT na 2019 rok (split payment, bony, biała lista podatników, stawki VAT) oraz aktualne problemy. 2019.04.12 - 2019.04.12 Katowice
Zrozumieć podatek VAT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2019.04.15 - 2019.04.17 Rzeszów
Kompendium zmian 2019 - VAT, CIT, Ordynacja podatkowa 2019.04.16 - 2019.04.17 Szczecin
VAT w transakcjach międzynarodowych 2019 (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi). 2019.04.16 - 2019.04.16 Gdańsk
Strony 12wszystkich 29

Newsletter