Można obniżyć stawkę amortyzacji nawet do zera

Można obniżyć stawkę amortyzacji nawet do zera

 

   Przepisy podatkowe zezwalają na stosowanie podwyższonych lub obniżonych stawek amortyzacyjnych albo na ich rezygnację.

 

   Na podstawie art. 16 i ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedsiębiorcy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych określone w Wykazie stawek mogą być także obniżane. Ustawa nie określa do jakiej wysokości przedsiębiorca może obniżyć stawkę amortyzacyjną.

 

   Wydaje się, że nie jest również wymagane uzasadnienie dla obniżenia stawki amortyzacyjnej. Z art. 16 i ust. 3 w/w ustawy wynika, że w większym stopniu wskazane jest uzasadnienie przyczyny powodującej podwyższenie stawki amortyzacyjnej niż jej obniżenie.

 

   Zastosowanie stawki podwyższonej powoduje przyspieszenie amortyzacji środka trwałego. Zatem podwyższenie dotyczy środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybkie zużycie albo takich, które są poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Organy skarbowe w swych interpretacjach popierają pogląd, że podatnicy mogą obniżać stawki amortyzacyjne do dowolnej wysokości, w tym do 0%.

 

   W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2018 roku, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.417.2018.1.MBD, czytamy, „przepis ten wyraża generalną zasadę zezwalającą podatnikom na obniżanie stawek amortyzacyjnych stosowanych w odniesieniu do środków trwałych. Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje w tym zakresie żadnych dodatkowych obostrzeń, w szczególności nie wskazuje w jakichkolwiek regulacjach obowiązujących w zakresie p.d.o.p., minimalnego poziomu stawek amortyzacyjnych, które mogłyby być zastosowane przez podatnika w przypadku ich obniżenia. W konsekwencji brak jest jakiegokolwiek limitu, do którego podatnik może obniżyć wysokość stawek amortyzacyjnych, co pozwala na dowolne ustalenie ich poziomu, przy założeniu, że będą one nie wyższe niż stawki określone w Wykazie”.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najliższe szkolenia z zakresu środków trwałych

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI) ORAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO I POWYŻEJ 10 TYS. ZŁ 2020.06.15 - 2020.06.15 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2020.06.17 - 2020.06.17 Transmisja ONLINE
Transmisja online. AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5 , 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i MSR/MSSF-y. 2020.06.24 - 2020.06.30 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.06.25 - 2020.06.26 Transmisja ONLINE
Laptopy jako środek trwały i jako środek dydaktyczny - zmiana finansowania zdalnej szkoły 2020.06.25 - 2020.06.25 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie, wycena i likwidacja w świetle uregulowań MSSF, ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych. 2020.06.29 - 2020.06.30 Transmisja ONLINE

Newsletter