Stawka 9% w CIT

Stawka 9 % w CIT

 

Podstawową stawką podatkową dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest stawka 19 %. Jednakże niektórzy mogą skorzystać z preferencyjnej stawki 9 %. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, podatek może wynosić 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Jak wynika z brzmienia powyższego przepisu obniżona stawka podatku przysługuje w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

 

Ponadto istotny jest warunek nie przekroczenia przez podatnika – wskazanej w przepisie wartości przychodów osiągniętych w roku podatkowym (innych niż z kapitałów pieniężnych) po przekroczeniu, której (tj. po przekroczeniu wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro) podatnik traci prawo do niższej stawki. Powyższe dotyczy zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku jak i też podatników kontynuujących działalność, którzy posiadają status małego podatnika. Tym samym podatnicy rozpoczynający działalność jak kontynuujący działalność – mały podatnik, w sytuacji gdy w danym roku (niezależnie, czy jest to rok rozpoczęcia, czy np. 5 rok prowadzonej działalności) przekroczą wyżej wskazany próg przychodów tracą prawo do stosowania obniżonej stawki CIT.

 

Przepisy zawierają również inne ograniczenia w stosowaniu powyższej stawki preferencyjnej. Przykładowo z możliwości takiej nie mogą korzystać podatnicy utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, spółki dzielone oraz podatnicy, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu (w tym na poczet kapitału) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

 

Warto podkreślić, że od 2020 r. limit dla małego podatnika zostanie podwyższony i wyniesie 2 mln euro.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy warsztaty dotyczące tematyki CIT

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatki VAT, CIT, PIT. Najważniejsze zmiany na przełomie 2019/2020. 2019.12.12 - 2019.12.13 Warszawa

Newsletter