Czasami od kary umownej trzeba naliczyć VAT

Jeżeli kara umowna stanowi zapłatę za usługę lub towar podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Według zasady ogólnej wynikającej z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust.1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (…).

 

Należy podkreślić, że czynność podlega opodatkowaniu, jeżeli dokonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Ponadto związek między zapłatą a świadczeniem (dostawą) musi być na tyle wyraźny, że płatność ewidentnie następuje w zamian za świadczenie usługi lub dostawę towaru.

 

Generalnie kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a istotą odszkodowań nie jest płatność za usługę lub dostawę lecz rekompensata za szkodę. Zapłata takiej kary nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie ma charakteru ekwiwalentnego i nie jest związana z żadnym świadczeniem w zamian za wynagrodzenie.

 

Inaczej przedstawia się sytuacja kiedy karą regulowana jest zapłata kwoty wynikającej z zawartej między stronami umowy za wykonane usługi lub dostawę towarów. Wówczas kara stanowi element wynagrodzenia i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Stanowisko takie potwierdzone zostało w interpretacji organu skarbowego.

 

Pismo z dnia 21 grudnia 2018 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL1-3.4012.665.2018.1.JN  -  "w przedmiotowej sprawie nałożenie kary umownej stanowić będzie rekompensatę finansową dla Spółki, jako strony dotkniętej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy i nie wiąże się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego. Kary umowne pełniące funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za poniesione straty, nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, tym samym nie podlegają opodatkowaniu. Jak wynika z przepisów regulujących zasadność i prawidłowość wystawiania faktur, fakturę VAT wystawia się w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji należy przyjąć, iż czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dokumentuje się innymi dokumentami, np. notami księgowymi lub innymi dowodami księgowymi zewnętrznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)”.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Najbliższe szkolenia VAT

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.24 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Zmiany VAT w drugiej połowie 2020 r. (biała lista, matryca stawek VAT, obrót międzynarodowy - Quick Fixes, nowy JPK VAT) 2020.09.25 - 2020.09.25 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Nowy JPK VAT i pozostałe (wybrane) problemy w VAT. 2020.09.28 - 2020.09.28 Transmisja ONLINE
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.28 - 2020.09.28 Warszawa
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.28 - 2020.09.28 Transmisja ONLINE
Nowy JPK VAT i pozostałe (wybrane) problemy w VAT. 2020.09.28 - 2020.09.28 Warszawa
TRANSMISJA ONLINE. VAT 2020 - praktyczny kurs podatkowy. Podatek VAT od A do Z. 2020.09.29 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2020 - CIT, PIT, VAT. 2020.09.29 - 2020.10.02 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Zmiany w VAT 2020 i nowy JPK. 2020.09.30 - 2020.09.30 Kraków
TRANSMISJA ONLINE.VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r 2020.09.30 - 2020.09.30 Transmisja ONLINE
Zmiany VAT 2020 ze szczególnym uwzględnieniem nowego pliku JPK VAT. Szkolenie dla jednostek sektora finansów publicznych 2020.10.01 - 2020.10.01 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Podatek VAT 2020/2021 – zmiany oraz aktualne problemy w VAT. 2020.10.09 - 2020.10.09 Transmisja ONLINE
Strony 123wszystkich 38

Newsletter