Fiskus zapowiada korzystne zmiany w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o VAT w ramach systemu SLIM VAT. Przewiduje on proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz pakiet trzech korzyści finansowych. Projekt zawiera także pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających, w tym m.in. w zakresie matrycy stawek VAT oraz Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

 

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany upraszczające rozliczenia VAT

 

SLIM VAT (SLIM, czyli simple, local and modern) jest efektem prowa-dzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu. Niektóre z planowanych w ramach tego systemu zmian już wprowadzono, tak jak np. kasy fiskalne online. Teraz MF wprowadza kolejne uproszcze-nia. Zmiany obejmują cztery obszary: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne z podatkiem dochodowym kursy walut oraz pakiet korzyści finansowych. Przy czym proste fakturowanie będzie oznaczało rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługo-biorcę przy korektach in minus (skutkujących zmniejszeniem podstawy opodatkowania). W ustawie o VAT zostaną wprowadzone przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększa-jących podstawę opodatkowania). Dotychczas nie było to uregulowane w przepisach wprost. W takim przypadku rozliczenie będzie dokony-wane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związ-ku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży

 

Podatnik będzie ujmował faktury korygujące in minusbez potwierdzenia odbioru

 

W projekcie zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Zmiana spowoduje brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie. Proponowane w projekcie rozwiązanie umożliwia podatnikowi dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z po-siadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą, warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, określonych w fakturze korygującej i faktura korygująca jest zgodna z tą posiada-ną dokumentacją. W przypadku gdy podatnik nie posiada dokumenta-cji w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą, obniżenia podstawy opodatkowania dokona za ten okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyska.

 

Zasady ujmowanie faktur korygujących in plus znajdą się wustawie

 

Zgodnie zprojektem podatnicy, wzależności od przyczyny korekty in plus tj. momentu, wktórym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodat-kowania, są zobowiązani do korekty podstawy opodatkowania wrozliczeniu za okres, wktórym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodat-kowania. Oznacza to, że jeżeli korekta spowodowa-na jest przyczynami powstałymi już wmomencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona wdeklaracji podatkowej za okres, wktórym została wykazana faktura pierwotna. Wsytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczy-nami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży (przykła-dowo zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania), korekta powinna być dokonana wdeklaracji podatkowej zamiesiąc, wktórym wystawiono fakturę korygującą. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy wfakturze pierwotnej podatek należny został wykazany wprawidłowej wysokości, nato-miast przyczyna korekty powstała później inie była możliwa do przewidzenia wmomencie wystawienia faktury pierwotnej. Późniejsze wykrycie błędu wfakturze pierwotnej, stanowi przyczynę zwiększe-nia podstawy opodatkowania rozliczanej wdeklara-cji podatkowej za okres, wktórym została wykazana faktura pierwotna.

 

Przy eksporcie będzie sześć miesięcy na wywóz towaru za granice UE

 

Ułatwienia dla eksporterów mają zkolei oznaczać, że dla zastosowania stawki 0% od zaliczki wekspor-cie towarów, wydłużony zostanie termin wywozu towarów z2 do 6 miesięcy. Dziś wygląda to tak, że po spełnieniu określonych warunków, przy eksporcie stosowana jest stawka 0%. Jeśli jednak wywóz towaru poza obszaru UE nie nastąpi wciągu 2 miesięcy, podatnik musi dokonać zmiany stawki (na 23%). Dopiero później, zchwilą dokonania wywozu towaru podatnik ma prawo do dokonania korekty rozliczenia iponownego zastosowania stawki 0%. Po zmianie przepisów dokonywanie takich zmian ikorekt będzie konieczne dopiero wtedy, gdy wywóz nie nastąpi wciągu sześciu miesięcy. Zdaniem Ministerstwa Finansów, wydłuże-nie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów irozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

 

Więcej szczegółów w Alercie podatkowym BDO. Wystarczy go pobrać.

 

pobierz alert

 

Emilia Wolnowska, Młodszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, doradca podatkowy

 

 

Polecamy najbliższe szkolenia stacjonarne i online dotyczące podatku VAT

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE.VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r 2020.10.30 - 2020.10.30Transmisja ONLINE
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, VAT I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2020 2020.11.03 - 2020.11.03Transmisja ONLINE
KODY „GTU” I OZNACZENIA LITEROWE W NOWEJ EWIDENCJI VAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2020.11.05 - 2020.11.05Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.11.09 - 2020.11.09Transmisja ONLINE
KODY „GTU” I OZNACZENIA LITEROWE W NOWEJ EWIDENCJI VAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2020.11.12 - 2020.11.12Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.11.16 - 2020.11.16Transmisja ONLINE
Podatki 2020/2021 - VAT, CIT, PIT oraz podatkowe zamknięcie roku. 2020.11.17 - 2020.11.20Kołobrzeg
Transmisja online. Nowy JPK, pakiet SLIM VAT (zmiany na 2021 r.), transakcje unijne w 2020 r., matryca stawek VAT, zmiany w białej liście, kasy wirtualne i online oraz paragony w formie elektronicznej. 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Transmisja online. Zmiany VAT w drugiej połowie 2020 r. (biała lista, matryca stawek VAT, obrót międzynarodowy - Quick Fixes, nowy JPK VAT) 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Księgowe i podatkowe (VAT) zamknięcie roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych 2020.11.18 - 2020.11.19Transmisja ONLINE
Zamiany w VAT w budżecie (w tym nowy JPK_VAT) z uwzględnieniem COVID-19 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Transmisja online. Nowy sposób prowadzenia ewidencji VAT Nowy plik JPK (zasady, kody i symbole) – konsolidacja z deklaracją podatkową. Relacja paragon oraz faktura 2020.11.19 - 2020.11.19Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
Transmisja online. Podatek od towarów i usług uchwalone i wprowadzone zmiany jakie miały wpływ na rozliczenia podatku VAT w 2020 r. 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
Transmisja online. SLIM VAT – uproszczenia w podatku od towarów i usług od 2021 roku. 2020.11.24 - 2020.11.24Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 20

 

Newsletter