Środek trwały czy zwykły wydatek

Składnik majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000 PLN nie musi być środkiem trwałym w firmie.

 

Na podstawie art.16 a ustawy o CIT amortyzacji podlegają  z zastrzeżeniem art.16c stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością
  • maszyny urządzenia oraz środki transportu
  • inne przedmioty o przewidywanym okresie dłuższym niż rok

 

wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art.17a pkt 1 zwane środkami trwałymi

 

Są jednak pewne wyjątki. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje jakie składniki majątku nie podlegają amortyzacji oraz wskazuje wartość od jakiej nie trzeba dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z powołaną ustawą odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, jeżeli wartość początkowa środka trwałego przekracza 10 000 PLN.

 

Wobec tego przy zakupie składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000 PLN przedsiębiorca ma do wyboru trzy możliwości:

 

  • ma prawo nie wprowadzać składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wydatek na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów
  • ma prawo wprowadzić składnik majątku do środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym
  • ma prawo amortyzować zakupiony składnik majątku na zasadach jak wszystkie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne

 

Należy podkreślić, że celem amortyzacji majątku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych stanowi zrekompensowanie podatnikowi utraty wartości tych środków w wyniku zużycia, związanego z bieżącym użytkowaniem. Wobec tego w przypadku środków trwałych kosztem uzyskania przychodu mogą być odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tego środka a nie jego wartość rynkowa.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. II FSK 3226/15 „. (…) jednym z tych elementów jest wartość początkowa środka trwałego, a zatem ustalona w sposób wskazany w przepisach i przyjęta a priori kwota, stanowiąca stały punkt odniesienia dla dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, w tym m.in. dla ich wysokości, która nie może być w sposób dowolny modyfikowana przez podatnika.”

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy szkolenia i kursy dotyczące środków trwałych

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Transmisja online. AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w świetle KSR nr 5 , 11, MSSF nr 16, podatku dochodowego. Środki trwałe oraz umowy leasingowe – ujęcie bilansowe, podatkowe i MSR/MSSF-y. 2020.10.06 - 2020.10.14 Transmisja ONLINE
Transmisja online. Kompleksowo o środkach trwałych - aspekt rachunkowy i w świetle podatku dochodowego od osób prawnych 2020.10.06 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw. Zagadnienia wstepne dla początkujących. 2020.10.15 - 2020.10.16 Transmisja ONLINE
ŚRODKI EUROPEJSKIE W BUDŻECIE ORAZ W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW 2020.10.20 - 2020.10.20 Transmisja ONLINE
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI INWESTYCJI I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2020.10.26 - 2020.10.26 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.Klasyfikacja Środków Trwałych oraz zmiana zasad amortyzacji. Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację. 2020.10.29 - 2020.10.30 Transmisja ONLINE

Newsletter