Od 2021 rok trzeba będzie sporządzać sprawozdanie o strategii podatkowej

Duże firmy opodatkowane CIT będą miały od 1 stycznia 2021 roku obowiązek sporządzania i publikowania na stronie internetowej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za każdy kolejny rok podatkowy. Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie groziło karą pieniężną wynoszącą nawet 1 mln zł.

 

Opublikowano projekt nowelizacji trzech ustaw o podatkach dochodowych

 

Od 2021 rok trzeba będzie sporządzać sprawozdanie o strategii podatkowej. Duże firmy opodatkowane CIT będą miały od 1 stycznia 2021 roku obowiązek sporządzania i publikowania na stronie internetowej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za każdy kolejny rok podatkowy. Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie groziło karą pieniężną wynoszącą nawet 1 mln zł. Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt poważnych zmian w podatkach dochodowych. Nowe przepisy zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk UD 126). Nowelizacja przewiduje m.in. nadanie statusu podatników CIT spółkom komandytowym oraz niektórym spółkom jawnym, o czym pisaliśmy w poprzednim alercie. Niezależnie od tego, wśród innych zmian znalazł się także zupełnie nowy obowiązek upubliczniania co roku sprawozdania z realizacji strategii podatkowej przez dużych podatników CIT. W tym zakresie nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

 

Będzie trzeba sporządzać sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

 

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Obowiązek taki będzie dotyczył podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wielkość osiąganych przychodów) oraz tych podatników nie będących grupami kapitałowymi, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprze-dzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości. Nowe obowiązek nie będzie jednak dotyczył podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie.

 

Sprawozdanie trzeba będzie publikować na stronie internetowej firmy

 

Podatnik będzie zobowiązany do zamieszcza sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzonej w języku polskim lub jej tłumaczenia na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenia rocznego zeznania podatkowego. W przypadku podatników CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, zeznanie takie składa się do końca marca (wyjątkiem jest rok 2020, w którym terminy przedłużono z uwagi na pandemię), co oznacza, że sprawozdanie będzie musiało być opublikowane przez takich podatników do końca roku, w którym składane jest zeznanie. Przepisy mają też przewidywać, że gdy podatnik nie posiada strony internetowej, sprawozdanie zamieszcza na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

 

Podatnik będzie informował fiskusa o adresie, pod którym umieścił sprawozdanie

 

Niezależnie od obowiązku zamieszczenia sprawozdania na stronie internetowej, znowelizowane przepisy będą nakładały na podatników obowiązek przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o adresie internetowym strony, na której sprawozdanie z reali-zacji strategii podatkowej zostało zamieszczone. Informację podatnik powinien przekazać w tym samym terminie, w którym musi opublikować sprawozdanie, czyli do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenia rocznego zeznania podatkowego.

 

O tym, jakie jeszcze nowe obowiązki informacyjne będą musieli spełnić przedsiębiorcy piszemy w Alercie Podatkowym BDO.

 

Więcej

 

Rafał Kowalski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, doradca podatkowy

 

 

Polecamy najbliższe szkolenia podatkowe w wersji online z udziałem ekspertów BDO

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE.VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r 2020.10.30 - 2020.10.30Transmisja ONLINE
Transmisja online. JPK_VDEK – październik 2020 r. – pierwszy raport !!! 2020.11.06 - 2020.11.06Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.11.09 - 2020.11.09Transmisja ONLINE
Transmisja online. System INTRASTAT w roku 2021. Odprawy celne z Wielka Brytanią zamiast zgłoszeń INTRASTAT. Nomenklatura Scalona (CN) Taryfa Celna – nowa funkcjonalność progi statystyczne 2021 Formuły INCOTERMS 2020: rozporządzenie w sprawie zgłoszeń 2020.11.09 - 2020.11.09Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Specjalne strefy ekonomiczne.Rozliczenia podatkowe z tytułu działalności na terenie strefy z uwzględnieniem konsekwencji ekonomicznych kryzysu pandemicznego 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Transmisja online. Nowy JPK, pakiet SLIM VAT (zmiany na 2021 r.), transakcje unijne w 2020 r., matryca stawek VAT, zmiany w białej liście, kasy wirtualne i online oraz paragony w formie elektronicznej. 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Transmisja online. Zmiany VAT w drugiej połowie 2020 r. (biała lista, matryca stawek VAT, obrót międzynarodowy - Quick Fixes, nowy JPK VAT) 2020.11.18 - 2020.11.18Transmisja ONLINE
Transmisja online. Narzędzia w podatku u źródła 2020 po zmianach. 2020.11.19 - 2020.11.19Transmisja ONLINE
Transmisja online. Nowy sposób prowadzenia ewidencji VAT Nowy plik JPK (zasady, kody i symbole) – konsolidacja z deklaracją podatkową. Relacja paragon oraz faktura 2020.11.19 - 2020.11.19Transmisja ONLINE
Transmisja online. Podatek od towarów i usług – zmiany w 2020 oraz 2021 roku. 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020/2021r – nowe formularze podatkowe 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE.VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH (WDT, WNT, EKSPORT, TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE, USŁUGI) – zmiany od 2020 r 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
Transmisja online.ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA W TEORII I PRAKTYCE - ASPEKTY PODATKOWE. 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
Transmisja online. Podatek od towarów i usług uchwalone i wprowadzone zmiany jakie miały wpływ na rozliczenia podatku VAT w 2020 r. 2020.11.20 - 2020.11.20Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 30
Newsletter