Skip to main content

Koszty podatkowe wynagrodzenia za pracę B+R w czasie urlopu

Wynagrodzenie za czas urlopu pracownika w ramach prac B+R stanowi koszt kwalifikowany.


Z art.18d ust.1 ustawy o CIT wynika, że podatnik uzyskujący przychody z działalności gospodarczej odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność badawczo- rozwojową. Odliczenie nie może przekraczać w roku podatkowym wysokości dochodu uzyskanego przez tego podatnika z działalności gospodarczej.


Przepis art.18d ust.2 pkt 1 ustawy o CIT określa wydatki uznawane za koszty kwalifikowane. Należą do nich m.in. wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń sfinansowane przez płatnika w takiej części w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.


Skarbówka nie zgadza się na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia pracownika w okresie jego absencji pracowniczej. Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 4 lipca 2023 r. , sygn. 0114-KDIP2-1.4010.259.2023.3.KW wyraził pogląd, że przepisy podatkowe umożliwiają uznanie za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzenia pracownika, który faktycznie wykonuje prace B+R. W ocenie organu skarbowego wynagrodzenie pracownika może stanowić w całości koszt uzyskania przychodu pracodawcy, jeżeli pracownik rzeczywiście wykonywał zadania związane z realizacją prac B+R.


Organ skarbowy w interpretacji odwołał się do norm prawa pracy dotyczących ogólnego czasu pracy. Zgodnie z art.128 § 1 kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W ocenie organu skarbowego czasem pracy jest czas, w jakim pracownik wykonuje zadania zlecone przez pracodawcę i nie może być to czas, w którym pracownik przebywa na urlopie, gdyż pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Wobec tego zdaniem organu skarbowego odliczeniu nie podlega wynagrodzenie oraz składki ubezpieczeniowe proporcjonalnie przypisane do dni nieobecności pracownika, a więc wynagrodzenie za czas choroby lub innej usprawiedliwionej absencji, czyli m.in. urlopu wypoczynkowego.


Interpretację zaskarżono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Rozpoznając sprawę sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu skarbowego i uchylił zaskarżoną interpretację W wyroku wskazano, że zarówno czas urlopu, jak i czas zwolnienia z powodu choroby nie są bezpośrednim czasem wykonywania pracy, ale są czasem zatrudnienia pracownika, za który przysługują pracownikowi należności wynikające z zatrudnienia, a na pracodawcy ciążą obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz odprowadzaniem składek z tytułu zatrudnienia. W konsekwencji nie ma podstaw prawnych do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu pracodawcy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika zaangażowanego do prac B+R, gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 grudnia 2023 r., III SA/Wa 1991/23 wskazuje, że „ w ramach należności, które proporcjonalnie należy uwzględnić przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych uwzględnić należy każdą należność pieniężną, wypłaconą pracownikowi, niezależnie od tego, czy dotyczy ona zapłaty za czas faktycznie przepracowany, czy też za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlopu, czy choroby).”

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?