Skip to main content

Koszty amortyzacji przy rozwiązaniu umowy dzierżawy

Strata od nieumorzonej inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić koszt podatkowy.

Z art. 15 ust.1 ustawy o CIT wynika, że koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod względem ich celowości i związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także dążeniem do uzyskania i zabezpieczenia źródła przychodów. 

Powstaje zatem pytanie czy w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną część budynku wybudowanego na cudzym gruncie?

Zgodnie z art.16 ust.1 pkt 6 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Linia interpretacyjna wskazuje, że możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu niezamortyzowanej wartości budynku wybudowanego na cudzym gruncie należy oceniać przez pryzmat kryterium racjonalnego i ekonomicznego działania z punktu widzenia celów wskazanych w art.15 ust.1 ustawy o CIT.

Przepis art.16 ust.1 ustawy o CIT zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Wśród tych wydatków nie zostały wymienione straty powstałe w związku z likwidacją nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych, jeśli środki te zostały zlikwidowane z innych przyczyn niż wskazane w art.16 ust.1 pkt 6 ustawy, a więc z innych przyczyn niż utrata przydatności gospodarczej wskutek zmiany rodzaju działalności.

W ocenie organu skarbowego, jeżeli podatnik wybudował budynek na cudzym gruncie i budynek ten amortyzował, a następnie przeniósł działalność gospodarczą do innego lokalu z powodu zakończenia dzierżawy gruntu ale nadal jest to ta sama działalność to środek trwały nie traci swojej przydatności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość tego środka trwałego. 

Organ skarbowy poparł stanowisko podatnika i uznał, że jeśli dojdzie do likwidacji budynku na podstawie wykreślenia z ewidencji księgowej i pozostawienie go wydzierżawiającemu to niezamortyzowana część wartości początkowej tego budynku, który stanowił środek trwały powinna być ujęta jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 kwietnia 2024r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.41.2024.2.KM potwierdza, że „ (…) jeśli budynek wybudowany na cudzym gruncie został wykreślony z ewidencji środków trwałych, (…)  spółka w dalszym ciągu będzie prowadziła działalność gospodarczą w postaci wynajmu nieruchomości tylko w innym miejscu, (…) rodzaj prowadzonej działalności nie ulegnie zmianie - w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy, spółka może ująć jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu niezamortyzowaną część wartości początkowej budynku wybudowanego na cudzym gruncie, jeśli spółka kontynuować będzie rodzaj prowadzonej działalności.”

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Zapraszamy do zapoznania si z ofertą szkoleń z tematyki ŚRODKÓW TRWAŁYCH

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?