Skip to main content

Premia za czas absencji pracownika nie zawsze zwolniona z ZUS

Premia za czas absencji pracownika nie zawsze zwolniona z ZUS

Premia regulaminowa jako składnik wynagrodzenia może stanowić podstawę wymiaru składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się z zamiarem przedsiębiorcy w zakresie zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne premii regulaminowej wypłaconej za czas niezdolności do pracy z powodu choroby oraz innych nieobecności i świadczeń, które są zwolnione z naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Powodem negatywnego stanowiska ZUS było brak zapisów w regulaminie wynagradzania zwolnienia ze składek premii wypłacanych za okres usprawiedliwionej absencji pracownika.

W ocenie ZUS podstawą takiego stanowiska są przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Zgodnie z powyższymi przepisami świadczenia, które w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków uzyskuje pracownik są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tylko wtedy, gdy z przepisów płacowych wyraźnie wynika prawo pracownika do tych świadczeń za ten okres. Wobec tego, jeżeli przedsiębiorca nie posiada zapisów w regulaminie wynagradzania, układach zbiorowych pracy lub innych zakładowych regulacjach płacowych potwierdzających prawo pracownika do premii w okresie absencji to otrzymywane przez pracownika środki pieniężne w okresie choroby, a także pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie świadczenia te będą stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Interpretacja indywidualna z 7 marca 2024 r., sygn. DI/200000/43/162/2024 (decyzja nr 162/2024) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie „w konsekwencji(…)premia regulaminowa będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników, bowiem z regulaminu wynagradzania nie wynika prawo pracownika do premii w okresie, w którym pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne.”

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?