Baza danych odpadowych - Szkolenia z BDO

W dniu 31.12.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona istotne zmiany nie tylko w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale także w ustawie o odpadach. W jej zakresie planuje się zaostrzenie kar, m.in za:

 

 • nieprowadzenie ewidencji odpadów w BDO albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - kara ma wynosić nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł,
 • zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru BDO przekazanie nieuprawnionemu - kara ma wynosić nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 5 000 000 zł,
 • podwyższenie kary za brak zezwolenia dla zbierania/przetwarzania odpadów niebezpiecznych, zmieszanych komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, a także odpadów palnych do wynoszącej nie mniej niż 10 000 zł i nie przekraczającej 5 000 000 zł,

 

W dn. 01.01.2021 minął okres przejściowy i karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się tylko i wyłącznie w systemie BDO. Do transportu nie wystarczy KPO musimy wygenerować dodatkowy dokument potwierdzenie KPO. Wyjątkiem od tej zasady był okres przejściowy dla karty przekazania odpadów do dnia 31 grudnia 2020 roku, w którym posiadacz odpadów mógł wystawić KPO w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, stworzonych na potrzeby okresu przejściowego oraz ewentualnej awarii systemu BDO. Możliwość wystawienia papierowej karty przekazania odpadów wynikała z art. 236a ustawy o odpadach. Przedsiębiorcy, którzy wystawiały papierowe KPO w 2020 roku od 2021 roku muszą działać już w oparciu o system BDO. Oczywiście pozostaje pytanie co z papierowymi kartami przekazania odpadów z 2020 roku. Czy wprowadzać stare KPO do BDO?

 

Z początkiem stycznia 2021 r. weszły także w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Celem regulacji jest ustanowienie jednolitych standardów magazynowania odpadów, co ma ograniczyć negatywny wpływ tej działalności na środowisko. Dotyczy to niemal każdego wytwórczy odpadów.

 

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań odpadowych za 2019 rok minął 31 października 2020 roku! W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą jak dotychczas do 15 marca. Sprawozdanie odpadowe za 2020 rok składamy do 15 marca 2021 roku!

 

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

 • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju).
 • Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy), o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV);
 • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lubakumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
 • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja.

 

W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w naszych szkoleniach w formule online. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszych kursach online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Mamy nadzieję, że formuła ta pozwoli ograniczyć czas oraz koszty transportu uczestnikom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć stacjonarnych.

 

Kamil Zięba
Specjalista z zakresu prawo ochrony środowiska, gospodarka odpadami, sprawozdawczość środowiskowa

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Kompendium obowiązków prawnych Specjalisty ds. Ochrony Środowiska - warsztaty praktyczne

Online     
  27.09.2023 -         28.09.2023

  980.00 + VAT
BDO krok po kroku - gospodarka odpadami dla początkujących, kompendium wiedzy

Online     
  12.10.2023 -         12.10.2023

  490.00 + VAT
Ślad węglowy

Online     
  24.10.2023 -         24.10.2023

  840.00 + VAT