Polski Ład 3.0 - zmiany w zakresie podatku CIT od 1 stycznia 2023 roku

Podatek – CIT – zmiany na 2023 r.


Z początkiem stycznia 2023 roku obowiązuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw opublikowana w ( Dz. U. 2020.2180 ze zm.). Ustawa zakłada dokonanie zmian w przepisach ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej, czy ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Projekt ustawy zakładał „udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je prostszymi, bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć”. Część zmian obejmujących podatek dochodowy zamieszczono w obowiązującej ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.


Wskutek nowelizacji ustawodawca zawiesił stosowanie przepisów o podatku minimalnym (ściślej zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego) w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022r. W wyniku kolejnej nowelizacji przedłużono zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego do końca 2023 r.  W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2024 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023 r., zwolnienie podatkowe stosuje się do końca tego roku podatkowego. Nowelizacja przepisów wprowadza zmiany w konstrukcji tego podatku. Zmiany polegają w szczególności na podwyższeniu do 2%, wskaźnika rentowności i zmianie metodologii jego wyliczania poprzez wyłączenie m.in. z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i opłat z tytułu umowy leasingu; z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz wzrostu wartości energii w odstępach rocznych; wartości podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w roku podatkowym oraz poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych limitowanych kosztów finansowania dłużnego. Nowelizacja wprowadza też uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę 3% wartości osiągniętych przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Stawka podatku minimalnego wynosi 10% podstawy opodatkowania. Równocześnie wyłączono z tego podatku m.in. podatników CIT, których przychody nie przekraczają 2 mln euro.Aby dowiedzieć się więcej i dobrze przygotować się do zmian proponujemy skorzystać z oferty naszych szkoleń i konferencji w tym zakresie.

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Stacjonarne      Wrocław
  30.11.2023 -         01.12.2023

  1360.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Stacjonarne      Gdańsk
  30.11.2023 -         01.12.2023

  1360.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Stacjonarne      Kraków
  04.12.2023 -         05.12.2023

  1360.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Stacjonarne      Katowice
  13.12.2023 -         14.12.2023

  1360.00 + VAT
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2023.

Stacjonarne      Warszawa
  13.12.2023 -         14.12.2023

  1360.00 + VAT
Ogólnopolskie Forum Podatki 2024 CIT, VAT ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Systemu e-Faktur.

Stacjonarne      Warszawa
  30.01.2024 -         31.01.2024

  1990.00 + VAT

 

W przypadku dodatkowych pytań, czy zainteresowania innymi terminami, lub lokalizacjami szkoleń CIT zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

SZKOLENIA online

Newsletter