Szkolenia online - baza danych odpadowych

 

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (termin wejścia w życie selektywnego zbierania odpadów budowlanych - 01.01.2023.r). Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian w systemie gospodarki odpadami zarówno przemysłowymi, jak i komunalnymi.

 

W związku z wejściem w życie zmian przepisów karnych dotyczących:

 • przekazywania odpadów podmiotom nieposiadającym decyzji lub wpisu do BDO,
 • prowadzenia ewidencji odpadów w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym,


należy zwrócić szczególną uwagę na terminowość wpisów na kartach ewidencji odpadów.

 

Dla ewidencji prowadzonej przed datą wejścia w życie powyższej zmiany (23.09.2021 r.) stosuje się przepisy sprzed nowelizacji ustawy o odpadach. Oznacza to, że ewentualne błędy i uchybienia powstałe przed 23 września 2021 roku podlegają wyłącznie karze grzywny.

Powyższe naruszenia zostały uwzględnione w art. 194 ustawy o odpadach i zagrożone są administracyjną karą pieniężną od 1 000 do 1 000 000 złotych. Dotychczas były one zagrożone tylko karą grzywny.

 

W Dzienniku Ustaw została opublikowana także ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Najważniejsze zmiany wprowadzone tą ustawą to m.in.:

 • zmiana wysokości i zakresu administracyjnych kar pieniężnych z art. 194,
 • wydłużenie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów,
 • wyłączenie niektórych grup odpadów z obowiązku prowadzania wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania,
 • wykreślenie z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisu dotyczącego dobrowolnego zapisu do gminnego sytemu odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Z początkiem stycznia 2021 r. weszły natomiast w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Celem regulacji jest ustanowienie jednolitych standardów magazynowania odpadów, co ma ograniczyć negatywny wpływ tej działalności na środowisko. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 r. wprowadzono także odpowiednie terminy dostosowawcze od wejścia w życie ww. rozporządzenia. Dotyczy to niemal każdego wytwórczy odpadów.

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań za 2021 r. mija 15 marca 2022 roku.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to m. in.:

 • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju).
 • Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy), o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV);
 • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
 • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja.

 

Najbliższe szkolenia online dotyczące bazy danych odpadowych