Skip to main content

Doradztwo Prawo Pracy i PIT

DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 

Realizujemy profesjonalne usługi doradcze z zakresu prawa pracy nie tylko dla firm i przedsiębiorstw, ale również jednostek organizacyjnych w sferze samorządowej i administracyjnej. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o analizę potrzeb, a te bardziej zaawansowane o kompleksowy audyt organizacji.

Naszym Klientom oferujemy:

Optymalizację czasu pracy i regulacji dotyczących wynagradzania i premiowania pracowników

 • Usługa nakierowana na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy

Wsparcie w relacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi

 • Zapewniamy kompleksową pomoc doradczą w zakresie problematyki dotyczącej relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub innymi reprezentacjami pracowniczymi

Pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców i delegowaniu pracowników za granicę

 • Świadczymy wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce

Zmiany w emeryturach – zasady postępowania, kompletowania dokumentacji i przyznawania świadczeń przez ZUS

 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze obejmujące problematykę dotyczącą obowiązków pracodawcy w zakresie przyznawania emerytur, kompletowania i wypełniania dokumentacji, zasad postępowania przez ZUS i wypłaty świadczeń.

Kompleksowy audyt dokumentacji prawa pracy

 • Oferujemy usługę polegającą na audycie akt osobowych pracowników

Tworzenie kontraktów pracowniczych

 • Świadczymy również usługi w zakresie konstruowania, zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych stosowanych w ramach polityki zatrudniania

Ochronę Danych Osobowych

 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych kandydatów i pracowników

Usługę audytu i optymalizacji wynagrodzeń

 • Świadczymy pomoc w optymalizacji szeroko pojętych regulacji płacowych

Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Oferujemy całościowe doradztwo prawne w zakresie wdrożenia oraz prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) u przedsiębiorcy

Mobbing i dyskryminacja

 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki związanej z mobbingiem i dyskryminacją

 

AUDYT DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO 1 STYCZNIA 2019 R.

Oferujemy Państwu kompleksowy audyt dokumentacji pracowniczej, który będzie miał na celu weryfikację tejże dokumentacji prowadzonej dotychczas, t.j. w oparciu o przepisy obowiązujące do 31.12.2018 r. pod kątem wprowadzania w niej zmian zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami określonymi w przepisach obowiązujących od 01.01.2019 r.

Usługa zawiera:

 • audyt dokumentacji pracowniczej
 • przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie dostosowania aktualnej dokumentacji pracowniczej do nowego stanu prawnego
 • wzory dokumentów, które będą miały zastosowanie w prawie pracy po 1 stycznia 2019 r.
 • raport obejmujący opis stanu faktycznego prowadzonej dokumentacji wraz ze wskazaniem przepisów, które zostały naruszone (w przypadku stwierdzenia tego) oraz ze wskazaniem rozwiązań możliwych do zastosowania w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • przygotowanie niezobowiązującej oferty.

 

AUDYT, OPTYMALIZACJA I DORADZTWO W ZAKRESIE PIT

 

Istotą tego rodzaju audytu podatkowego jest sprawdzenie poprawności działania płatnika zgodnie z ustawą PIT. Obejmuje on analizę, wnioski oraz propozycje działań eliminujących ewentualnie wykryte błędy. Oferujemy również doradztwo w zakresie efektywnych sposobów zatrudniania w Polsce cudzoziemców i wyższej kadry kierowniczej.

 

Naszym Klientom oferujemy:

 

Audyt podatkowy płatnika PIT

 

Analiza poniższych obszarów:

1.Przychody-koszty- dochody

 • poprawność w zakresie identyfikacji źródła przychodów (w tym zawieranie właściwych umów)
 • prawidłowość klasyfikowania wydatków pracowniczych w kosztach firmy

2. Pobór zaliczek i podatku zryczałtowanego

 • Opodatkowanie nie-rezydentów uzyskujących dochody w Polsce.
 • Analiza zasad współpracy wewnętrznych struktur firmy obsługujących rozliczenia podatkowe np. dział socjalny - dział podatkowy (zwolnienia podatkowe), dział kadrowy - dział podatkowy (wystawianie informacji podatkowych)

3. Deklaracje, informacje

 • prawidłowość wystawienia deklaracji PIT (w tym ich korekty)

4.Opodatkowanie świadczeń pracowniczych

 • zasadność stosowania zwolnień podatkowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz interpretacji podatkowych

5. Odliczenia podatkowe

 

Doradztwo

 

1. Legalne sposoby ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego i prawnego osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

 • obniżone odsetki, czynny żal, raty podatkowe

2. Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego

 • zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wdrożenie w firmie odpowiednich procedur pozwalających m.in. na zidentyfikowanie a następnie ograniczenie lub wyeliminowanie obszarów ryzyka w sferze rozliczeń podatkowych, wdrożenie rozwiązań podatkowych (pozwalających m.in. na osiągnięcie oszczędności podatkowych).

3. Bieżąca współpraca z doradcami przy rozwiązywaniu powstałych problemów podatkowych (z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa)

4. Korekty deklaracji/informacji podatkowych, uniknięcie lub ograniczenie odpowiedzialności karno-skarbowej, zmniejszenie skutków finansowych nieprawidłowych działań

 

Specyficzne rozwiązania dotyczące kadry zarządzającej

 

1. Doradztwo w zakresie aspektów podatkowych związanych z oddelegowaniem cudzoziemców do Polski oraz pracowników do pracy zagranicą (w tym tworzenie polityki oddelegowania i wyrównania podatkowego)

2. Planowanie podatkowe dotyczące efektywnych struktur zatrudnienia wyższej kadry kierowniczej (członkowie zarządu)

3. Plany motywacyjne (w tym plany opcyjne)

4. Analiza możliwości skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (50%) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzaniami nimi

5. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników migrujących w ramach Unii Europejskiej

6. Analiza luk kompetencyjnych kadry kierowniczej i osób planowanych do objęcia tej roli