Doradztwo Prawo Pracy i PIT

DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 

Realizujemy profesjonalne usługi doradcze z zakresu prawa pracy nie tylko dla firm i przedsiębiorstw, ale również jednostek organizacyjnych w sferze samorządowej i administracyjnej. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o analizę potrzeb, a te bardziej zaawansowane o kompleksowy audyt organizacji.

Naszym Klientom oferujemy:

Optymalizację czasu pracy i regulacji dotyczących wynagradzania i premiowania pracowników

 • Usługa nakierowana na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy

Wsparcie w relacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi

 • Zapewniamy kompleksową pomoc doradczą w zakresie problematyki dotyczącej relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub innymi reprezentacjami pracowniczymi

Pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców i delegowaniu pracowników za granicę

 • Świadczymy wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce

Zmiany w emeryturach – zasady postępowania, kompletowania dokumentacji i przyznawania świadczeń przez ZUS

 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze obejmujące problematykę dotyczącą obowiązków pracodawcy w zakresie przyznawania emerytur, kompletowania i wypełniania dokumentacji, zasad postępowania przez ZUS i wypłaty świadczeń.

Kompleksowy audyt dokumentacji prawa pracy

 • Oferujemy usługę polegającą na audycie akt osobowych pracowników

Tworzenie kontraktów pracowniczych

 • Świadczymy również usługi w zakresie konstruowania, zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych stosowanych w ramach polityki zatrudniania

Ochronę Danych Osobowych

 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych kandydatów i pracowników

Usługę audytu i optymalizacji wynagrodzeń

 • Świadczymy pomoc w optymalizacji szeroko pojętych regulacji płacowych

 

AUDYT DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO 1 STYCZNIA 2019 R.

Oferujemy Państwu kompleksowy audyt dokumentacji pracowniczej, który będzie miał na celu weryfikację tejże dokumentacji prowadzonej dotychczas, t.j. w oparciu o przepisy obowiązujące do 31.12.2018 r. pod kątem wprowadzania w niej zmian zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami określonymi w przepisach obowiązujących od 01.01.2019 r.

Usługa zawiera:

 • audyt dokumentacji pracowniczej
 • przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie dostosowania aktualnej dokumentacji pracowniczej do nowego stanu prawnego
 • wzory dokumentów, które będą miały zastosowanie w prawie pracy po 1 stycznia 2019 r.
 • raport obejmujący opis stanu faktycznego prowadzonej dokumentacji wraz ze wskazaniem przepisów, które zostały naruszone (w przypadku stwierdzenia tego) oraz ze wskazaniem rozwiązań możliwych do zastosowania w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • przygotowanie niezobowiązującej oferty.

AUDYT, OPTYMALIZACJA I DORADZTWO W ZAKRESIE PIT

 

Istotą audytu podatkowego jest sprawdzenie poprawności działania płatnika zgodnie z ustawą PIT. Audyt obejmuje analizę, wnioski, propozycje działań eliminujących ewentualnie wykryte błędy. Proponujemy również doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących jak również konkretne rozwiązania dla struktur zatrudnionych w Polsce cudzoziemców i wyższej kadry kierowniczej.

Naszym Klientom oferujemy:

Audyt podatkowy płatnika PIT

​​Audyt obejmuje analizę, wnioski, propozycje działań eliminujących

​​1. Przychody – koszty – dochody

 • poprawność w zakresie identyfikacji źródła przychodów (w tym zawieranie właściwych umów),
 • prawidłowość umieszczania wydatków w kosztach firmy (w tym także rozpoznanie kosztów autorskich)
 • prawidłowość ustalenia dochodów z uwzględnieniem odliczeń podatkowych

2. Pobór zaliczek, podatku zryczałtowanego

 • ​w tym punkcie uwzględnione będzie opodatkowanie nie-rezydentów, ze szczególnym uwzględnieniem Ukraińców uzyskujących dochody w Polsce.
 • odrębnym zagadnieniem jest sprawdzenie współpracy wewnętrznych struktur firmy z jednostką obsługującą rozliczenia podatkowe np. dział socjalny –dział podatkowy (zwolnienia podatkowe), dział kadrowy – dział podatkowy (wystawianie informacji podatkowych)

3. Deklaracje, informacje

 • ​prawidłowość wystawienia druków PIT (w tym ich korekty)

4. Zwolnienia podatkowe

 • ​zasadność stosowania zwolnień podatkowych z wykorzystaniem orzecznictwa sądowego oraz interpretacji podatkowych

5. Odliczenia podatkowe

Doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących

1. Legalne sposoby ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego i prawnego osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

 • w tym punkcie uwzględnione zostaną m.in. obniżone odsetki, czynny żal, raty podatkowe

2. Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego

 • w tym zakresie niezmiernie istotne jest pogłębianie wiedzy pracowników w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wdrożenie w firmie odpowiednich procedur pozwalających m.in. na zidentyfikowanie a następnie ograniczenie lub wyeliminowanie obszarów ryzyka w sferze rozliczeń podatkowych, wdrożenie optymalnych rozwiązań podatkowych (pozwalających m.in. na osiągnięcie oszczędności podatkowych).

3. Optymalizacja podatkowa tj. zgodne z prawem wykorzystanie instrumentów prawnych w celu uzyskania korzyści podatkowej

4. Bieżąca współpraca przy rozwiązywaniu powstałych problemów podatkowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa

5. Korekty deklaracji/informacji podatkowych, uniknięcie lub ograniczenie odpowiedzialności karno-skarbowej, zmniejszenie skutków finansowych nieprawidłowych działań

​Specyficzne rozwiązania dotyczące ekspertów

1. Planowanie podatkowe w zakresie optymalnych struktur zatrudnienia cudzoziemców oddelegowanych do Polski oraz pracowników polskich oddelegowanych do pracy zagranicą

2. Planowanie podatkowe w zakresie optymalnych struktur zatrudnienia wyższej kadry kierowniczej (członkowie zarządu)

3. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników migrujących w ramach Unii Europejskiej

 

 

Referencje

Referencje

ARM Warszawa

Potwierdzam przeprowadzenie przez firme BDO Solutions Sp. z o.o. jednodniowego szkolenia z tematu: "Ksiegowość i klasyfikacja budżetowa oraz nowe zasady ksiegowania środków w agencji wykonawczej"

Czytaj więcej

Pharm Supply

Firma BDO Sp. z o.o. zrealizowała dla Pharm Supply Sp. z o.o. usługę doradczą w zakresie audytu kadrowo-płaceowego oraz bezpieczeństwa informacji.

Czytaj więcej

Veolia CUW

Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że BDO Sp. z o.o. przeprowadziła dla naszych pracowników szkolenia zamknięte nt: "Controlling i budżetowanie finansowe" oraz "Pr

Czytaj więcej

Newsletter