Środki trwałe – kompendium wiedzy

Szkolenia z zakresu środków trwałych organizowane przez BDO Academy obejmują zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji oraz remontów, ulepszenia i konserwacji, a także umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych. Nasi eksperci zajmą się również omówieniem kwestii związanych z zasadami ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo-rozwojową oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia obejmują zarówno aspekty podatkowe, jak i bilansowe majątku trwałego w tym zagadnienia związane z PIT, CITVAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych.

 

Tematyka warsztatów uwzględnia przepisy Krajowych Standardów Rachunkowości, a także Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Majątek trwały, Środki Trwałe, Umowy leasingowe, Wartości Niematerialne i Prawne, najbliższe szkolenia:

 

Temat szkoleniaTermin szkoleniaMiejsce szkolenia
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ŚWIETLE NOWEGO KSR NR 11, ZNOWELIZOWANEGO KSR NR 5, NOWEGO MSSF NR 16 ORAZ WPROWADZONYCH OD 2022 ROKU ZMIAN W RAMACH POLSKIEGO ŁADU 2022.08.18 - 2022.08.25Transmisja ONLINE
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wprowadzone od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. 2022.08.18 - 2022.08.19Transmisja ONLINE
Umowy leasingowe od strony leasingobiorcy – w świetle znowelizowanego KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” oraz według prawa podatkowego. 2022.08.24 - 2022.08.24Transmisja ONLINE
Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. 2022.08.25 - 2022.08.25Transmisja ONLINE
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF). 2022.09.12 - 2022.09.12Transmisja ONLINE
Porównanie regulacji o środkach trwałych z grup budynków i budowli z przepisami o podatkach od nieruchomości. 2022.09.15 - 2022.09.15Katowice
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w praktyce – warsztaty techniczne. 2022.09.28 - 2022.09.29Transmisja ONLINE
Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji. 2022.09.28 - 2022.09.29Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. Moduł A. Transmisja online. 2022.10.05 - 2022.10.06Transmisja ONLINE
Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja. Transmisja online. 2022.10.12 - 2022.10.13Transmisja ONLINE
Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF. 2022.10.19 - 2022.10.20Transmisja ONLINE
Metodologia i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych z warsztatami praktycznymi w Excelu. 2022.10.25 - 2022.10.27Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 14