Skip to main content

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej ODZ) dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez PIBR lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 2 Ustawy (dalej: jednostka uprawniona) z tematów określonych Uchwałą KRBR,
  • nie więcej niż 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.


W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 16 godzin lekcyjnych doskonalenia zawodowego biorąc udział w szkoleniach prowadzonych, przez PIBR lub jednostkę uprawnioną. 

BDO Solutions Sp. z o.o. (z marką BDO Academy) jest jednostką uprawnioną do organizowania kształcenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.

Posiadamy w tym zakresie wieloletnia praktykę, zatrudniamy doświadczonych trenerów, mamy sprawdzone programy nauczania.

Zapraszamy wszystkich Biegłych Rewidentów a także osoby zainteresowane proponowaną przez nas tematyką do realizacji szkoleń obligatoryjnych z BDO.

Stacjonarne

 

Więcej informacji na:

www.pibr.org.pl