Skip to main content

Kompleksowa analiza kluczowych wymogów MSSF 9 poszerzona o praktyczne przykłady zastosowania Standardu oraz najczęściej spotykane pytania i błędy.

Termin: 18.06.2024 - 19.06.2024
Cena: 1380.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” we wszystkich istotnych obszarach. Na bazie zgromadzonych doświadczeń oraz informacji zwrotnej uczestników opracowaliśmy szkolenie, które jest przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców.
Poruszamy wszystkie istotne zagadnienia i wymogi MSSF 9, a do każdego modułu dodajemy praktyczne przykłady oraz zadania i ćwiczenia dla uczestników.
Osoby, które dopiero poznają tajniki tego Standardu doceniają to, że szkolenie rozpoczyna się od podstawowych informacji o instrumentach finansowych ich klasyfikacji oraz metodach wyceny.
Osoby, które miały już okazję zetknąć się z wymogami Standardu (teoretycznie lub w praktyce) podkreślają możliwość odświeżenia i uporządkowania wiedzy, skupienie się na zadaniach praktycznych oraz tematy nieco bardziej zaawansowane jak rachunkowość zabezpieczeń czy modyfikacje.
 
1. Początkowe ujęcie instrumentów finansowych.
Definicja instrumentów finansowych i ich podstawowa klasyfikacja, ujmowanie instrumentów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wycena przy początkowym ujęciu oraz różnice dotyczące poziomów wartości godziwej, ujęcie kosztów transakcyjnych.

2. Klasyfikacja instrumentów finansowych.
Kategorie instrumentów finansowych w MSSF 9, założenia i praktyczne przeprowadzenie testu SPPI, test modelu biznesowego oraz możliwości i konsekwencje jego zmiany, praktyczny przykład zastosowania standardu do umów faktoringu, instrumenty hybrydowe (wbudowane instrumenty pochodne).

3. Wycena instrumentów finansowych.
Zamortyzowany koszt i efektywna stopa procentowa (w tym: wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do ustalenia skorygowanej ceny nabycia oraz najczęściej spotykany błąd czyli podejście do kontraktów ze zmienną stopą procentową), wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy, wycena w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, wycena instrumentów kapitałowych przez inne całkowite dochody, schematy księgowe.

4. Utrata wartości – model oczekiwanej straty kredytowej.
Charakterystyka modelu w świetle wymogów MSSF 9 oraz w kontekście polskich standardów wzorowanych na MSR 39, 3-etapowy model obejmujący podejście do istotnego wzrostu ryzyka kredytowego, wycenę oczekiwanych strat kredytowych w ujęciu 12-miesięczym i w całym okresie życia instrumentu oraz kluczowe parametry modelu, aspekty polityki rachunkowości, o których czasem zapominamy m.in. niskie ryzyko kredytowe, instrumenty z utratą wartości przy początkowym ujęciu (POCI) itd., wykorzystanie scenariuszy makroekonomicznych w podejściu forward looking, wybór danych do wykorzystania w analizie na przykładzie zdarzeń rzadkich (pandemia COVID-19), powiązania z MSSF 15 i MSSF 16.

5. Rachunkowość zabezpieczeń.
Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń, podstawowe informacje na temat instrumentów pochodnych (typy, charakterystyka, możliwość wykorzystania w praktyce do zabezpieczenia różnych rodzajów ryzyka), rodzaje księgowych powiązań zabezpieczających, określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrumentu zabezpieczającego, wymogi formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń, ujęcie kosztów zabezpieczeń (punkty forwardowe i wartość czasowa opcji), przywracanie równowagi (tzw. rebalancing).

6. Usuwanie instrumentów finansowych z bilansu (derecognition).
Schemat decyzyjny – kluczowe pytania, które trzeba zadać zanim usuniemy instrument finansowy ze sprawozdania z sytuacji finansowej, koncepcja ryzyka i korzyści, praktyczne przykłady i nie zawsze oczywiste odpowiedzi.

7. Modyfikacje.
Ocena istotności modyfikacji, w tym test 10% oraz dlaczego rzadko ten test jest wykonywany poprawnie, podejścia do modyfikacji aktywów finansowych, ujęcie w księgach (nie)istotnych modyfikacji, praktyczne przykłady oparte o pożyczki udzielane podmiotom powiązanym, derecognition zobowiązań.
 

Michał Tomczyk


Partner w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biegły rewident. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań instytucji finansowych, w szczególności banków oraz spółek leasingowych, a także audycie wewnętrznym zakładów ubezpieczeń.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Podyplomowych Studiów dla Managerów w sektorze finansowych i ubezpieczeniowym w Szkole Głównej Handlowej.

W pracy zawodowej zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz standardów międzynarodowych, w tym spółek giełdowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobywał m.in. w PwC i Grupie Aviva w Londynie.


Cena*:  1 380 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 
   
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18.06.2024 - 19.06.2024 Transmisja ONLINE 4662823 1380.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Kompleksowa analiza kluczowych wymogów MSSF 9 poszerzona o praktyczne przykłady zastosowania Standardu oraz najczęściej spotykane pytania i błędy.

Termin: 18.06.2024 - 19.06.2024
Cena: 1380.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” we wszystkich istotnych obszarach. Na bazie zgromadzonych doświadczeń oraz informacji zwrotnej uczestników opracowaliśmy szkolenie, które jest przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców.
Poruszamy wszystkie istotne zagadnienia i wymogi MSSF 9, a do każdego modułu dodajemy praktyczne przykłady oraz zadania i ćwiczenia dla uczestników.
Osoby, które dopiero poznają tajniki tego Standardu doceniają to, że szkolenie rozpoczyna się od podstawowych informacji o instrumentach finansowych ich klasyfikacji oraz metodach wyceny.
Osoby, które miały już okazję zetknąć się z wymogami Standardu (teoretycznie lub w praktyce) podkreślają możliwość odświeżenia i uporządkowania wiedzy, skupienie się na zadaniach praktycznych oraz tematy nieco bardziej zaawansowane jak rachunkowość zabezpieczeń czy modyfikacje.
 


Program

1. Początkowe ujęcie instrumentów finansowych.
Definicja instrumentów finansowych i ich podstawowa klasyfikacja, ujmowanie instrumentów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wycena przy początkowym ujęciu oraz różnice dotyczące poziomów wartości godziwej, ujęcie kosztów transakcyjnych.

2. Klasyfikacja instrumentów finansowych.
Kategorie instrumentów finansowych w MSSF 9, założenia i praktyczne przeprowadzenie testu SPPI, test modelu biznesowego oraz możliwości i konsekwencje jego zmiany, praktyczny przykład zastosowania standardu do umów faktoringu, instrumenty hybrydowe (wbudowane instrumenty pochodne).

3. Wycena instrumentów finansowych.
Zamortyzowany koszt i efektywna stopa procentowa (w tym: wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do ustalenia skorygowanej ceny nabycia oraz najczęściej spotykany błąd czyli podejście do kontraktów ze zmienną stopą procentową), wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy, wycena w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, wycena instrumentów kapitałowych przez inne całkowite dochody, schematy księgowe.

4. Utrata wartości – model oczekiwanej straty kredytowej.
Charakterystyka modelu w świetle wymogów MSSF 9 oraz w kontekście polskich standardów wzorowanych na MSR 39, 3-etapowy model obejmujący podejście do istotnego wzrostu ryzyka kredytowego, wycenę oczekiwanych strat kredytowych w ujęciu 12-miesięczym i w całym okresie życia instrumentu oraz kluczowe parametry modelu, aspekty polityki rachunkowości, o których czasem zapominamy m.in. niskie ryzyko kredytowe, instrumenty z utratą wartości przy początkowym ujęciu (POCI) itd., wykorzystanie scenariuszy makroekonomicznych w podejściu forward looking, wybór danych do wykorzystania w analizie na przykładzie zdarzeń rzadkich (pandemia COVID-19), powiązania z MSSF 15 i MSSF 16.

5. Rachunkowość zabezpieczeń.
Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń, podstawowe informacje na temat instrumentów pochodnych (typy, charakterystyka, możliwość wykorzystania w praktyce do zabezpieczenia różnych rodzajów ryzyka), rodzaje księgowych powiązań zabezpieczających, określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrumentu zabezpieczającego, wymogi formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń, ujęcie kosztów zabezpieczeń (punkty forwardowe i wartość czasowa opcji), przywracanie równowagi (tzw. rebalancing).

6. Usuwanie instrumentów finansowych z bilansu (derecognition).
Schemat decyzyjny – kluczowe pytania, które trzeba zadać zanim usuniemy instrument finansowy ze sprawozdania z sytuacji finansowej, koncepcja ryzyka i korzyści, praktyczne przykłady i nie zawsze oczywiste odpowiedzi.

7. Modyfikacje.
Ocena istotności modyfikacji, w tym test 10% oraz dlaczego rzadko ten test jest wykonywany poprawnie, podejścia do modyfikacji aktywów finansowych, ujęcie w księgach (nie)istotnych modyfikacji, praktyczne przykłady oparte o pożyczki udzielane podmiotom powiązanym, derecognition zobowiązań.
 

Prowadzący

Michał Tomczyk


Partner w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biegły rewident. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań instytucji finansowych, w szczególności banków oraz spółek leasingowych, a także audycie wewnętrznym zakładów ubezpieczeń.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Podyplomowych Studiów dla Managerów w sektorze finansowych i ubezpieczeniowym w Szkole Głównej Handlowej.

W pracy zawodowej zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz standardów międzynarodowych, w tym spółek giełdowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobywał m.in. w PwC i Grupie Aviva w Londynie.Informacje dodatkowe

Cena*:  1 380 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby 
   
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.