Szkolenia środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - online

Szkolenia organizowane w ramach tematyki środków trwałych obejmuja zagadnienia ewidencji, wyceny, amortyzacji, remontów, ulepszenia, konserwacji oraz umorzenia majątku trwałego. Celem naszych warsztatów jest zapoznanie uczestników z m. in. nowymi zasadami klasyfikacji środków trwałych,  zasadami  ustalania wartości początkowej, stawkami amortyzacji, ulgami na działalność badawczo rozwojową, regulacjami prawnymi dotyczącymi majątku trwałego. Poruszane zagadnienia obejmują aspekty podatkowe i bilansowe majątku trwałego w tym zagdnienia związane z PIT, CIT, VAT, ustawą o rachunkowości i Klasyfikacją Środków Trwałych. Nasi prelegenci poprowadzą warsztaty uwzgledniając nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Majątek trwały, Środki Trwałe, Wartości Niematerialne i Prawne najbliższe szkolenia

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIATERMIN I CENA
INWESTYCJE CZYLI NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE 2023 – KPO i nowe sprawozdanie Rb-28UE KPO

Online     
  16.02.2023 -         16.02.2023

  490.00 + VAT
AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ŚWIETLE KSR NR 11, KSR NR 5, NOWEGO MSSF NR 16 ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W 2022 I 2023 ROKU

Online     
  22.02.2023 -         28.02.2023

  1800.00 + VAT
Porównanie regulacji o środkach trwałych z grup budynków i budowli z przepisami o podatkach od nieruchomości.

Online     
  22.02.2023 -         22.02.2023

  490.00 + VAT
ŚRODKI TRWAŁE KOMPLEKSOWO – ujęcie rachunkowe oraz w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wprowadzone w 2022 roku oraz od 2023 roku.

Online     
  22.02.2023 -         23.02.2023

  980.00 + VAT
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów międzynarodowych (MSR i MSSF).

Online     
  23.02.2023 -         23.02.2023

  490.00 + VAT
Umowy leasingowe od strony leasingobiorcy – w świetle znowelizowanego KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” oraz według prawa podatkowego.

Online     
  27.02.2023 -         27.02.2023

  490.00 + VAT
Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości.

Online     
  28.02.2023 -         28.02.2023

  490.00 + VAT