Skip to main content

Ubruttowienie przy zapłacie podatku u źródła a koszty podatkowe

Ubruttowienie przy zapłacie podatku u źródła a koszty podatkowe.

 

W przypadkach wypłaty należności na rzecz podmiotów zagranicznych, tj. podatników, którzy nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu, jeżeli należności te dotyczą przychodów, o których mowa w art. 21 ustawy o CIT (analogicznie art. 29 ustawy o PIT) na polskich podatnikach ciąży obowiązek poboru tzw. podatku u źródła. Podatek u źródła zawsze obliczany jest od kwoty przychodu osiąganego na terytorium RP.  

 

Płatnicy, niekiedy decydują się sami ponieść ciężar podatku u źródła poprzez późniejsze ubruttowienie należności, czyli doliczenie kwoty pozwalającej na pokrycie podatku u źródła od tej należności. Wartość podatku u źródła ustalona od ubruttowionej kwoty należności może stanowić koszt uzyskania przychodu a koszt ten należy zakwalifikować jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem potrącalny zgodnie z zasadami ujętymi w art. 15 ust. 4d-4e ustawy o CIT, tj. w momencie jego poniesienia.

 

Jednakże jak podkreślają organy podatkowe warunkiem zaliczenia całej kwoty do kosztów uzyskania przychodów jest aby obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynikał z postanowień umowy łączącej strony. Skoro podatnik decyduje się ponieść ciężar podatku „u źródła” dokonując tego poprzez ubruttowienie należności, wówczas owo ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej, stanowić będzie dodatkowy element kosztowy, jako część należnego wynagrodzenia. Należy stwierdzić, iż przedmiotowe wydatki, co do zasady, spełniać będą przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

 

Nie ma w tym przypadku zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT, które wyłączają z kosztów podatkowych podatek dochodowy. Płatnik nie ponosi bowiem ciężaru podatku, ale koszt nabycia usługi (za ubruttowioną cenę), z której to wartości brutto (przynależnej podatnikowi) potrąca kwotę podatku. Kwota podatku jest więc w wymiarze prawnym składnikiem ceny.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?