Skip to main content

Fiskus zapowiada korzystne zmiany w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o VAT w ramach systemu SLIM VAT. Przewiduje on proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz pakiet trzech korzyści finansowych. Projekt zawiera także pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających, w tym m.in. w zakresie matrycy stawek VAT oraz Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

 

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany upraszczające rozliczenia VAT

 

SLIM VAT (SLIM, czyli simple, local and modern) jest efektem prowa-dzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu. Niektóre z planowanych w ramach tego systemu zmian już wprowadzono, tak jak np. kasy fiskalne online. Teraz MF wprowadza kolejne uproszcze-nia. Zmiany obejmują cztery obszary: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne z podatkiem dochodowym kursy walut oraz pakiet korzyści finansowych. Przy czym proste fakturowanie będzie oznaczało rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługo-biorcę przy korektach in minus (skutkujących zmniejszeniem podstawy opodatkowania). W ustawie o VAT zostaną wprowadzone przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększa-jących podstawę opodatkowania). Dotychczas nie było to uregulowane w przepisach wprost. W takim przypadku rozliczenie będzie dokony-wane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związ-ku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży

 

Podatnik będzie ujmował faktury korygujące in minusbez potwierdzenia odbioru

 

W projekcie zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Zmiana spowoduje brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie. Proponowane w projekcie rozwiązanie umożliwia podatnikowi dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z po-siadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą, warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, określonych w fakturze korygującej i faktura korygująca jest zgodna z tą posiada-ną dokumentacją. W przypadku gdy podatnik nie posiada dokumenta-cji w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą, obniżenia podstawy opodatkowania dokona za ten okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyska.

 

Zasady ujmowanie faktur korygujących in plus znajdą się wustawie

 

Zgodnie zprojektem podatnicy, wzależności od przyczyny korekty in plus tj. momentu, wktórym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodat-kowania, są zobowiązani do korekty podstawy opodatkowania wrozliczeniu za okres, wktórym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodat-kowania. Oznacza to, że jeżeli korekta spowodowa-na jest przyczynami powstałymi już wmomencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona wdeklaracji podatkowej za okres, wktórym została wykazana faktura pierwotna. Wsytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczy-nami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży (przykła-dowo zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania), korekta powinna być dokonana wdeklaracji podatkowej zamiesiąc, wktórym wystawiono fakturę korygującą. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy wfakturze pierwotnej podatek należny został wykazany wprawidłowej wysokości, nato-miast przyczyna korekty powstała później inie była możliwa do przewidzenia wmomencie wystawienia faktury pierwotnej. Późniejsze wykrycie błędu wfakturze pierwotnej, stanowi przyczynę zwiększe-nia podstawy opodatkowania rozliczanej wdeklara-cji podatkowej za okres, wktórym została wykazana faktura pierwotna.

 

Przy eksporcie będzie sześć miesięcy na wywóz towaru za granice UE

 

Ułatwienia dla eksporterów mają zkolei oznaczać, że dla zastosowania stawki 0% od zaliczki wekspor-cie towarów, wydłużony zostanie termin wywozu towarów z2 do 6 miesięcy. Dziś wygląda to tak, że po spełnieniu określonych warunków, przy eksporcie stosowana jest stawka 0%. Jeśli jednak wywóz towaru poza obszaru UE nie nastąpi wciągu 2 miesięcy, podatnik musi dokonać zmiany stawki (na 23%). Dopiero później, zchwilą dokonania wywozu towaru podatnik ma prawo do dokonania korekty rozliczenia iponownego zastosowania stawki 0%. Po zmianie przepisów dokonywanie takich zmian ikorekt będzie konieczne dopiero wtedy, gdy wywóz nie nastąpi wciągu sześciu miesięcy. Zdaniem Ministerstwa Finansów, wydłuże-nie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów irozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

 

Więcej szczegółów w Alercie podatkowym BDO. Wystarczy go pobrać.

 

pobierz alert

 

Emilia Wolnowska, Młodszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, doradca podatkowy

 

 

Polecamy najbliższe szkolenia stacjonarne i online dotyczące podatku VAT

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek VAT 2024 – opodatkowanie opłaty plastikowej, płatności transgraniczne, zmiany w JPK, czasowe obniżenie stawek VAT, skład VAT, przygotowanie do Krajowego Systemu e-Faktur

Stacjonarne      Kraków
  23.04.2024 -         23.04.2024

  720.00 + VAT
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Wrocław
  29.04.2024 -         30.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych. Szkolenie dwudniowe.

Stacjonarne      Olsztyn
  15.05.2024 -         16.05.2024

  2790.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1520.00 + VAT
Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Stacjonarne      Katowice
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1520.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  27.05.2024 -         27.05.2024

  760.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  12.06.2024 -         14.06.2024

  2690.00 + VAT
Zmiany w podatku CIT i VAT 2024 oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury)

Stacjonarne      Zakopane
  26.06.2024 -         28.06.2024

  2690.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  08.07.2024 -         10.07.2024

  3190.00 + VAT
Strony 12wszystkich 15

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?