Skip to main content

VAT: Brak dokumentacji może świadczyć o fikcyjności usługi reklamowo-promocyjnej

Brak dokumentacji może świadczyć o fikcyjności usługi reklamowo-promocyjnej

 

W przypadku zakupu wszelkiego rodzaju usług marketingowych oraz reklamowo-promocyjnych, czyli tzw. usług niematerialnych, na gruncie ustaw podatkowych kluczowe jest prawidłowe udokumentowanie ich wykonania. Jeżeli podczas trwającej w przedsiębiorstwie kontroli podatkowej fiskus stwierdził, że nabywca usługi nie potrafi w dostateczny sposób udowodnić ich wykonania, można twierdzić, że do wykonania umowy tak naprawdę nie doszło. Tak stwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 27 lutego 2019 r. (I SA/Gd 32/19).

 

Sąd stwierdził, że Skarżąca nie posiadała w swojej dokumentacji żadnych dowodów na potwierdzenie wykonania usługi reklamowo-promocyjnej, tj. umów, wycen, korespondencji, projektów graficznych. Nie posiadała również dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty za usługi wskazane na spornych fakturach, tłumacząc że płatności dokonała gotówkowo.

 

W przedmiotowej sprawie organ uznał, że Skarżąca zaewidencjonowała w rejestrach faktury nabyć i ujęła w złożonych deklaracjach VAT-7. Tymczasem z poczynionych przez fiskus ustaleń wynikało, że czynności opisane w tych fakturach nie zostały faktycznie wykonane. Zatem Skarżąca wprowadziła do ewidencji VAT dotyczącej zakupów fikcyjne dokumenty związane z czynnościami, które nie miały miejsca, co w konsekwencji oznacza pozbawienie Skarżącej prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze spornych faktur VAT, gdyż realizacja przewidzianego w art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy o VAT uprawnienia podatnika do odliczenia podatku związana jest z wykazaniem czynności nabycia towaru lub usługi.

 

Skarżąca złożyła odwołanie od decyzji Naczelnika US, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania, względnie uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Dyrektor IAS utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.
W ocenie organu, Skarżąca nie posiada w swojej dokumentacji żadnych dowodów na potwierdzenie wykonania usługi, tj. umów, wycen, korespondencji, projektów graficznych. Dysponowała jedynie fakturami VAT. Ponieważ sporne faktury nie dokumentowały autentycznych transakcji pomiędzy podmiotami wskazanymi w ich treści, implikuje to brak podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury VAT. W przedmiotowej sprawie sąd podzielił stanowisko organów podatkowych.

 

Joanna Litwińska - ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?