Skip to main content

Przelew na rachunek bankowy wskazany w wykazie Szefa KAS

Jak ważny będzie przelew na rachunek bankowy wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS – skutki w zakresie podatku VAT

 

Dnia 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw. Natomiast 31 maja 2019 r. powyższa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa wprowadza kolejne zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowych dwóch wykazów podatników, prowadzonych na podstawie art. 96b ustawy, jednym wykazem, który zostanie rozszerzony o informacje dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, w tym również tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykazie zostaną zamieszczone również dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Wykaz będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych i będzie umożliwiał sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Ponadto dostęp do wykazu będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. Wykaz ten będzie prowadzony przez Szefa KAS oraz aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Szef KAS z urzędu ale także na uzasadniony wniosek podatnika, będzie usuwał i prostował dane, które są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

 

Utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ma ułatwić i przyśpieszyć proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie. Ponadto podanie do publicznej wiadomości informacji o podatnikach VAT zawartych w wykazie ułatwi nabywcom towarów i usług zachowanie należytej staranności a tym samym ograniczy ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy najbliższe warsztaty

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?