Skip to main content

Kurs rachunkowość od podstaw dla kandydatów na księgowych. Zajęcia popołudniowe online (wtorki i czwartki)

Termin: 18.06.2024 - 10.09.2024
Cena: 1900.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Adresaci kursu i cel kursu:

Kurs Podstaw Rachunkowości adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym kierunkiem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być także osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.

Kurs obejmuje 96 godzin dydaktycznych + egzamin

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Księgowy - kod zawodu: 331301
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

 

I.   Rachunkowość – pojęcie, zakres, metody.  
        1.  Pojęcie i zakres rachunkowości.
        2.  Podstawowe metody rachunkowości.
        3.  Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
        
II.   Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
        1.  Charakterystyka środków gospodarczych.
        2.  Źródła pochodzenia składników majątkowych.
        3.  Bilans – zestawienie aktywów i pasywów.

III.   Ewidencja operacji gospodarczych.   
        1.  Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania.
        2.  Omówienie kont bilansowych.
        3.  Zasada podwójnego zapisu.
        4.  Konta niebilansowe – ich charakterystyka.
        5.  Ewidencja syntetyczna i analityczna.

IV.   Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.   
        1.  Elementy ksiąg rachunkowych.
        2.  Zapis chronologiczny i systematyczny.
        3.  Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
        4.  Charakterystyka dokumentów księgowych.
        5.  Nadrzędne zasady rachunkowości.

V.   Charakterystyka aktywów pieniężnych.
        1.  Obrót gotówkowy – jego ewidencja.
        2.  Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
        3.  Pozostałe rozrachunki z bankiem.
        4.  Inne aktywa pieniężne.

VI. Podatek od towarów i usług.
         1. Zakres przedmiotowy podatku VAT.
         2. Podatnicy podatku VAT.
         3. VAT należny – podstawa opodatkowania.
         4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
         5.  Podatek naliczony i warunki jego odliczania.

VII.  Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.
        1.  Metody wyceny zapasów.
        2.  Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
        3.  Rozchody materiałów – ewidencja.
        4.  Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.

VIII.  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.  
          1.  Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych
               i bezosobowych.
          2.  Pozostałe rozrachunki z pracownikami.

IX.   Rzeczowe aktywa trwałe.  
           1.  Charakterystyka środków trwałych.
           2.  Metody amortyzacji środków trwałych.
           3.  Ewidencja zmian w środkach trwałych.
           4.  Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.

X.   Wartości niematerialne i prawne.
          1.  Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
          2.  Amortyzacja bilansowa tych składników.
          3.  Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.

XI.   Koszty podstawowej działalności operacyjnej.  
          1.  Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
          2.  Układ rodzajowy kosztów.
          3.  Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
          4.  Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
          5.  Koszty zakupu i ich rozliczanie.
          6.  Wycena i ewidencja produktów.

XII.   Przychody podstawowej działalności operacyjnej.   
         1.  Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
         2.  Sprzedaż towarów i materiałów.

XIII.   Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego.  
           1.  Odpisy aktualizujące wartość należności.
           2.  Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
           3.  Inwentaryzacja – metody i terminy przeprowadzania .
           4.  Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
           5.  Procedury ustalania wyniku finansowego netto.  

XIV.  Podatek dochodowy od osób prawnych.
            1. Zakres podmiotowy tego podatku.
            2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
            3. Koszty uzyskania przychodu.
            4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
            5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.

 XV.   Sprawozdawczość finansowa.  
            1.  Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
            2.  Układ i zawartość informacyjna bilansu.
            3.  Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
            4.  Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.

 

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Kurs będzie przeprowadzony przy pomocy jednej z popularnych platform służących do komunikacji online: Zoom, Clickmeeting, MS Teams.  Jedynym wymogiem jest stabilne łącze internetowe, nie muszą Państwo nic instalować. Służymy wsparciem technicznym i możliwością połączenia testowego dla ewentualnego sprawdzenia jakości połączenia. W czasie zajęć nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku. Zajęcia są nagrywane, dzięki czemu w przypadku nieobecności z uwagi na chorobę, czy inne okoliczności osobiste, uczestnik szkolenia ma możliwość otrzymania nagrania z dnia w którym ta nieobecność wystąpiła.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 900 zł/os. + 23% VAT

Zajęcia popołudniowe (wtorki i czwartki) w godzinach 17:00 – 20:15

TERMINARZ ZAJĘĆ:

18.06.2024 r.
20.06.2024 r.
25.06.2024 r.
27.06.2024 r.
02.07.2024 r.
04.07.2024 r.
09.07.2024 r.
11.07.2024 r.
16.07.2024 r.
18.07.2024 r.
23.07.2024 r.
25.07.2024 r.
30.07.2024 r.
01.08.2024 r.
06.08.2024 r.
08.08.2024 r.
13.08.2024 r.
20.08.2024 r.
22.08.2024 r.
27.08.2024 r.
29.08.2024 r.
03.09.2024 r.
05.09.2024 r.
10.09.2024 r. + egzamin


CENA OBEJMUJE:

  •  uczestnictwo w szkoleniu online,
  •  autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
  • certyfikat BDO
  • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu: zaświadczenie z kodem zawodu wydane na druku MEN.

PŁATNOŚĆ:

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i faktury proforma), druga płatna do momentu zakończenia kursu.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
18.06.2024 - 10.09.2024 Transmisja ONLINE 4745024 1900.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Kurs rachunkowość od podstaw dla kandydatów na księgowych. Zajęcia popołudniowe online (wtorki i czwartki)

Termin: 18.06.2024 - 10.09.2024
Cena: 1900.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Adresaci kursu i cel kursu:

Kurs Podstaw Rachunkowości adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym kierunkiem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być także osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.

Kurs obejmuje 96 godzin dydaktycznych + egzamin

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Księgowy - kod zawodu: 331301
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

 Program

I.   Rachunkowość – pojęcie, zakres, metody.  
        1.  Pojęcie i zakres rachunkowości.
        2.  Podstawowe metody rachunkowości.
        3.  Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
        
II.   Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
        1.  Charakterystyka środków gospodarczych.
        2.  Źródła pochodzenia składników majątkowych.
        3.  Bilans – zestawienie aktywów i pasywów.

III.   Ewidencja operacji gospodarczych.   
        1.  Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania.
        2.  Omówienie kont bilansowych.
        3.  Zasada podwójnego zapisu.
        4.  Konta niebilansowe – ich charakterystyka.
        5.  Ewidencja syntetyczna i analityczna.

IV.   Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.   
        1.  Elementy ksiąg rachunkowych.
        2.  Zapis chronologiczny i systematyczny.
        3.  Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
        4.  Charakterystyka dokumentów księgowych.
        5.  Nadrzędne zasady rachunkowości.

V.   Charakterystyka aktywów pieniężnych.
        1.  Obrót gotówkowy – jego ewidencja.
        2.  Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
        3.  Pozostałe rozrachunki z bankiem.
        4.  Inne aktywa pieniężne.

VI. Podatek od towarów i usług.
         1. Zakres przedmiotowy podatku VAT.
         2. Podatnicy podatku VAT.
         3. VAT należny – podstawa opodatkowania.
         4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
         5.  Podatek naliczony i warunki jego odliczania.

VII.  Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.
        1.  Metody wyceny zapasów.
        2.  Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
        3.  Rozchody materiałów – ewidencja.
        4.  Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.

VIII.  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.  
          1.  Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych
               i bezosobowych.
          2.  Pozostałe rozrachunki z pracownikami.

IX.   Rzeczowe aktywa trwałe.  
           1.  Charakterystyka środków trwałych.
           2.  Metody amortyzacji środków trwałych.
           3.  Ewidencja zmian w środkach trwałych.
           4.  Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.

X.   Wartości niematerialne i prawne.
          1.  Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
          2.  Amortyzacja bilansowa tych składników.
          3.  Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.

XI.   Koszty podstawowej działalności operacyjnej.  
          1.  Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
          2.  Układ rodzajowy kosztów.
          3.  Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
          4.  Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
          5.  Koszty zakupu i ich rozliczanie.
          6.  Wycena i ewidencja produktów.

XII.   Przychody podstawowej działalności operacyjnej.   
         1.  Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
         2.  Sprzedaż towarów i materiałów.

XIII.   Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego.  
           1.  Odpisy aktualizujące wartość należności.
           2.  Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
           3.  Inwentaryzacja – metody i terminy przeprowadzania .
           4.  Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
           5.  Procedury ustalania wyniku finansowego netto.  

XIV.  Podatek dochodowy od osób prawnych.
            1. Zakres podmiotowy tego podatku.
            2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
            3. Koszty uzyskania przychodu.
            4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
            5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.

 XV.   Sprawozdawczość finansowa.  
            1.  Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
            2.  Układ i zawartość informacyjna bilansu.
            3.  Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
            4.  Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.

 

Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Informacje dodatkowe


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Kurs będzie przeprowadzony przy pomocy jednej z popularnych platform służących do komunikacji online: Zoom, Clickmeeting, MS Teams.  Jedynym wymogiem jest stabilne łącze internetowe, nie muszą Państwo nic instalować. Służymy wsparciem technicznym i możliwością połączenia testowego dla ewentualnego sprawdzenia jakości połączenia. W czasie zajęć nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku. Zajęcia są nagrywane, dzięki czemu w przypadku nieobecności z uwagi na chorobę, czy inne okoliczności osobiste, uczestnik szkolenia ma możliwość otrzymania nagrania z dnia w którym ta nieobecność wystąpiła.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 900 zł/os. + 23% VAT

Zajęcia popołudniowe (wtorki i czwartki) w godzinach 17:00 – 20:15

TERMINARZ ZAJĘĆ:

18.06.2024 r.
20.06.2024 r.
25.06.2024 r.
27.06.2024 r.
02.07.2024 r.
04.07.2024 r.
09.07.2024 r.
11.07.2024 r.
16.07.2024 r.
18.07.2024 r.
23.07.2024 r.
25.07.2024 r.
30.07.2024 r.
01.08.2024 r.
06.08.2024 r.
08.08.2024 r.
13.08.2024 r.
20.08.2024 r.
22.08.2024 r.
27.08.2024 r.
29.08.2024 r.
03.09.2024 r.
05.09.2024 r.
10.09.2024 r. + egzamin


CENA OBEJMUJE:

  •  uczestnictwo w szkoleniu online,
  •  autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
  • certyfikat BDO
  • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu: zaświadczenie z kodem zawodu wydane na druku MEN.

PŁATNOŚĆ:

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i faktury proforma), druga płatna do momentu zakończenia kursu.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy