Skip to main content

E-LEARNING. Kurs: rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych

Termin: Bezterminowo
Cena: 1980.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych adresowany jest do osób, które mają opanowane podstawy rachunkowości, posiadają doświadczenie w pracy księgowego, jednak chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć i uzupełnić wiedzę.

Potencjalni słuchacze powinni dysponować wiedzą praktyczną z zakresu rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Główny Księgowy - kod zawodu: 121101

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Jeśli jednak zależy Państwu na zdobyciu wiedzy, bez uzyskania powyższej dokumentacji, wówczas nie ma przymusu podejścia do egzaminu.
Na życzenie - jako potwierdzenie zrealizowania programu szkolenia, zostanie przygotowany dla Państwa certyfikat BDO Academy.
       


  

SESJA 1

I  Formalno-prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych.
      1.  Regulacje prawne dotyczące rachunkowości.
      2.  Nadrzędne zasady rachunkowości.
      3.  Polityka rachunkowości.
II.  Rzeczowe aktywa trwałe.                                                           
      1. Metody amortyzacji środków trwałych.
      2. Zasady amortyzacji podatkowej.
      3. Ulepszenia środków trwałych.
      4. Wycena i ewidencja środków trwałych w budowie.

SESJA 2

III. Umowy leasingowe
       1. Umowy leasingowe w ustawie o rachunkowości
       2. Regulacje podatkowe w zakresie leasingu
       3. Ewidencja w księgach leasingobiorcy
IV.  Wartości niematerialne i prawne
      1. Zasady i okresy amortyzacji bilansowej
      2. Podatkowa amortyzacja tych składników
      3. Wartość firmy w prawie podatkowym i bilansowym
 V. Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy
      1. Metody wyceny zapasów
      2. Dozwolone uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów
      3. Zakupy materiałów i towarów w kraju oraz z zagranicy
      4. Obrót towarowy, w tym sprzedaż komisowa
      5. Obrót opakowaniami

SESJA 3

VI. Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych
     1. Wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy
     2. Zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu
     3. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatku VAT
     4. Wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym
     5. Transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami
 VII. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
      1. Aktualizacja należności – aspekt bilansowy i podatkowy
      2. Należności dochodzone na drodze sądowej
      3. Kompensata rozrachunków, w tym zagranicznych
      4. Obrót wierzytelnościami w prawie bilansowym i podatkowym
      5. Ewidencja reklamacji

SESJA 4

VIII.  Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników      
       1.  Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
       2.  Potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na
             ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP  i  FGŚP  oraz wpłaty
             na rzecz  PFRON)
        3.  Rozrachunki dotyczące podróży służbowych
        4.  Zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego
             Funduszu Świadczeń Socjalnych
 IX.  Rachunek zysków i strat – koszty operacyjne i ich rozliczenie                                                        
         1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
         2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
         3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
         4. Tworzenie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych, w tym rezerw na świadczenia pracownicze
         5. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu

SESJA 5

IX. Rachunek zysków i strat – cd.
        1. Koszt własny sprzedanych produktów
        2. Obroty wewnętrzne
        3. Zmiana stanu produktów
        4. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
        5. Przychody i koszty podatkowe
 X. Podatek dochodowy odroczony
        1. Podatkowa wartość aktywów i pasywów
        2. Naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku odroczonego
        3. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy
        4. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym

SESJA 6

XI. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach

     1. Podstawa prawna i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
     2. Inwentaryzacja składników bilansowych na dzień bilansowy
     3. Układ i zawartość bilansu
     4. Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat  
     5. Rachunek przepływów pieniężnych
          -  środki pieniężne i ich ekwiwalenty
          -  rodzaje działalności
          -  metody sporządzania sprawozdania
          - zawartość poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej             
      6. Pozostałe części sprawozdania finansowego
      7. E-sprawozdanie – zasady sporządzania sprawozdania w wersji elektronicznej
      8. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości
      9. Zmiana polityki rachunkowości oraz wielkości szacunkowych, zdarzenia po dacie bilansu oraz błędy lat ubiegłych

 Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Aby wykupić dostęp do kursu, należy wypełnić formularz rejestracji. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, przekazujemy fakturę proforma w celu uiszczenia opłaty za szkolenie. W odpowiedzi na maila z proformą, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności. Następie uczestnik otrzymuje dostęp do platformy e-learning, na której dostępny jest kurs. Dostęp do materiału jest Państwu przekazywany na okres 6 miesięcy.

CENA KURSU W FORMIE E-LEARNING: 1980 zł/os.

CENA OBEJMUJE:

  •  dostęp do nagranego materiału filmowego
  •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (dostępne na platformie),
  • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu: zaświadczenie z kodem zawodu wydane na druku MEN.
  • Certyfikat BDO - na życzenie

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
Bezterminowo Transmisja ONLINE 4715624 Do ustalenia

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

E-LEARNING. Kurs: rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych

Termin: Bezterminowo
Cena: Do ustalenia
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych adresowany jest do osób, które mają opanowane podstawy rachunkowości, posiadają doświadczenie w pracy księgowego, jednak chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć i uzupełnić wiedzę.

Potencjalni słuchacze powinni dysponować wiedzą praktyczną z zakresu rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Główny Księgowy - kod zawodu: 121101

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

Jeśli jednak zależy Państwu na zdobyciu wiedzy, bez uzyskania powyższej dokumentacji, wówczas nie ma przymusu podejścia do egzaminu.
Na życzenie - jako potwierdzenie zrealizowania programu szkolenia, zostanie przygotowany dla Państwa certyfikat BDO Academy.
       


  Program

SESJA 1

I  Formalno-prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych.
      1.  Regulacje prawne dotyczące rachunkowości.
      2.  Nadrzędne zasady rachunkowości.
      3.  Polityka rachunkowości.
II.  Rzeczowe aktywa trwałe.                                                           
      1. Metody amortyzacji środków trwałych.
      2. Zasady amortyzacji podatkowej.
      3. Ulepszenia środków trwałych.
      4. Wycena i ewidencja środków trwałych w budowie.

SESJA 2

III. Umowy leasingowe
       1. Umowy leasingowe w ustawie o rachunkowości
       2. Regulacje podatkowe w zakresie leasingu
       3. Ewidencja w księgach leasingobiorcy
IV.  Wartości niematerialne i prawne
      1. Zasady i okresy amortyzacji bilansowej
      2. Podatkowa amortyzacja tych składników
      3. Wartość firmy w prawie podatkowym i bilansowym
 V. Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy
      1. Metody wyceny zapasów
      2. Dozwolone uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów
      3. Zakupy materiałów i towarów w kraju oraz z zagranicy
      4. Obrót towarowy, w tym sprzedaż komisowa
      5. Obrót opakowaniami

SESJA 3

VI. Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych
     1. Wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy
     2. Zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu
     3. Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatku VAT
     4. Wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym
     5. Transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami
 VII. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
      1. Aktualizacja należności – aspekt bilansowy i podatkowy
      2. Należności dochodzone na drodze sądowej
      3. Kompensata rozrachunków, w tym zagranicznych
      4. Obrót wierzytelnościami w prawie bilansowym i podatkowym
      5. Ewidencja reklamacji

SESJA 4

VIII.  Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników      
       1.  Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
       2.  Potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na
             ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP  i  FGŚP  oraz wpłaty
             na rzecz  PFRON)
        3.  Rozrachunki dotyczące podróży służbowych
        4.  Zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego
             Funduszu Świadczeń Socjalnych
 IX.  Rachunek zysków i strat – koszty operacyjne i ich rozliczenie                                                        
         1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
         2. Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
         3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
         4. Tworzenie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych, w tym rezerw na świadczenia pracownicze
         5. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu

SESJA 5

IX. Rachunek zysków i strat – cd.
        1. Koszt własny sprzedanych produktów
        2. Obroty wewnętrzne
        3. Zmiana stanu produktów
        4. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
        5. Przychody i koszty podatkowe
 X. Podatek dochodowy odroczony
        1. Podatkowa wartość aktywów i pasywów
        2. Naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku odroczonego
        3. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy
        4. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym

SESJA 6

XI. Sprawozdanie finansowe jednostki w przykładach

     1. Podstawa prawna i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
     2. Inwentaryzacja składników bilansowych na dzień bilansowy
     3. Układ i zawartość bilansu
     4. Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat  
     5. Rachunek przepływów pieniężnych
          -  środki pieniężne i ich ekwiwalenty
          -  rodzaje działalności
          -  metody sporządzania sprawozdania
          - zawartość poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej             
      6. Pozostałe części sprawozdania finansowego
      7. E-sprawozdanie – zasady sporządzania sprawozdania w wersji elektronicznej
      8. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości
      9. Zmiana polityki rachunkowości oraz wielkości szacunkowych, zdarzenia po dacie bilansu oraz błędy lat ubiegłych

 Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Informacje dodatkoweINFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Aby wykupić dostęp do kursu, należy wypełnić formularz rejestracji. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, przekazujemy fakturę proforma w celu uiszczenia opłaty za szkolenie. W odpowiedzi na maila z proformą, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności. Następie uczestnik otrzymuje dostęp do platformy e-learning, na której dostępny jest kurs. Dostęp do materiału jest Państwu przekazywany na okres 6 miesięcy.

CENA KURSU W FORMIE E-LEARNING: 1980 zł/os.

CENA OBEJMUJE:

  •  dostęp do nagranego materiału filmowego
  •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (dostępne na platformie),
  • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu: zaświadczenie z kodem zawodu wydane na druku MEN.
  • Certyfikat BDO - na życzenie