Skip to main content

Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych – zajęcia weekendowe online

Termin: 08.06.2024 - 18.08.2024
Cena: 2400.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych adresowany jest do osób, które mają opanowane podstawy rachunkowości, posiadają doświadczenie w pracy księgowego, jednak chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć i uzupełnić wiedzę. Każdy temat poparty jest licznymi przykładami i omawiany przystępnym językiem, dzięki czemu nabyta wiedza tworzy logiczną całość - co z całą pewnością będzie pomocne w codziennej pracy.

Potencjalni słuchacze powinni dysponować wiedzą praktyczną z zakresu rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.

Kurs obejmuje: 96 h lekcyjnych + egzamin

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje,w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Główny Księgowy - kod zawodu: 121101
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

 

I  Formalno-prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1.    Regulacje prawne dotyczące rachunkowości.
2.    Nadrzędne zasady rachunkowości.
3.    Polityka rachunkowości.

II.  Rzeczowe aktywa trwałe.                                                           
       1.  Metody amortyzacji środków trwałych.
       2.  Zasady amortyzacji podatkowej.
       3.  Ulepszenia środków trwałych.
       4.  Wycena i ewidencja środków trwałych w budowie.

III.  Wartości niematerialne i prawne.                                                
        1.  Zasady i okresy amortyzacji bilansowej.
        2.  Podatkowa amortyzacja tych składników.
        3.  Wartość firmy w prawie podatkowym i bilansowym.

IV.  Umowy leasingowe.                                                                     
          1.  Umowy leasingowe w ustawie o rachunkowości.
          2.  Regulacje podatkowe w zakresie leasingu.
          3.  Ewidencja w księgach leasingodawcy oraz leasingobiorcy.

V.  Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.                                          
       1.  Metody wyceny zapasów.
       2.  Dozwolone uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów.
       3.  Zakupy materiałów i towarów w kraju oraz z zagranicy.
       4.  Obrót towarowy, w tym sprzedaż komisowa.
       5.  Obrót opakowaniami.

VI.  Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.                                     
       1.  Ewidencja reklamacji.
       2.  Należności dochodzone na drodze sądowej.
       3.  Kompensata rozrachunków, w tym zagranicznych.
       4.  Obrót wierzytelnościami w prawie bilansowym i podatkowym.
       5.  Aktualizacja należności – aspekt bilansowy i podatkowy.

VII. Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych        
    1.  Wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy.
    2.  Zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu wyrażonych  w walutach obcych.
    3.  Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatku VAT.    
    4.  Wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym.
    5.  Transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami.

      
VIII.  Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.      
       1.  Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
       2.  Potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP  i  FGŚP  oraz wpłaty na rzecz  PFRON).
       3.  Rozrachunki dotyczące podróży służbowych.
       4.  Zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 IX.  Rachunek zysków i strat.                                                         
         1.  Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
         2.  Koszt własny sprzedaży.
         3.  Zmiana stanu produktów.
         4.  Obroty wewnętrzne.
         5. Przychody oraz koszty podstawowej działalności w wersji kalkulacyjnej i porównawczej.
         6.  Przychody oraz koszty ich uzyskania w przepisach podatkowych.

X.  Podatek dochodowy odroczony.                                                   
         1.  Podatkowa wartość aktywów i pasywów.
         2.  Naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego.
         3.  Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy.
         4.  Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

XI.  Sprawozdanie finansowe jednostki.                                             
        1.  Układ i zawartość bilansu.
        2.  Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
        3.  Rachunek przepływów pieniężnych
             -  środki pieniężne i ich ekwiwalenty
             -  rodzaje działalności
             -  metody sporządzania sprawozdania
             - zawartość poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej             
        4.  Pozostałe części sprawozdania finansowego.
        5.  E-sprawozdanie – zasady sporządzania sprawozdania w wersji elektronicznej
        6.  Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.
        7.  Sporządzanie sprawozdań finansowych w przykładach.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Kurs będzie przeprowadzony przy pomocy jednej z popularnych platform służących do komunikacji online: Zoom, Clickmeeting, MS Teams.  Jedynym wymogiem jest stabilne łącze internetowe, nie muszą Państwo nic instalować. Służymy wsparciem technicznym i możliwością połączenia testowego dla ewentualnego sprawdzenia jakości połączenia. W czasie zajęć nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku. Zajęcia są nagrywane, dzięki czemu w przypadku nieobecności z uwagi na chorobę, czy inne okoliczności osobiste, uczestnik szkolenia ma możliwość otrzymania nagrania z dnia w którym ta nieobecność wystąpiła.

KOSZT UCZESTNICTWA: 2400 zł/os. + 23% VAT

Zajęcia weekendowe - soboty i niedziele w godzinach: 09:00 – 16:00

TERMINARZ ZAJĘĆ:

08-09.06.2024 r.
22-23.06.2024 r.
06-07.07.2024 r.
20-21.07.2024 r.
03-04.08.2024 r.
17-18.08.2024 r .+ egzamin


CENA OBEJMUJE:
  •  uczestnictwo w szkoleniu online
  •  autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
  • certyfikat BDO
  • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu: zaświadczenie z kodem zawodu wydane na druku MEN.

PŁATNOŚĆ:

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i faktury proforma), druga płatna do momentu zakończenia kursu. (Uwaga! W momencie dokonywania opłaty za kurs w tytule przelewu należy podać numer faktury proforma).

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
08.06.2024 - 18.08.2024 Transmisja ONLINE 4743124 2400.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych – zajęcia weekendowe online

Termin: 08.06.2024 - 18.08.2024
Cena: 2400.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych adresowany jest do osób, które mają opanowane podstawy rachunkowości, posiadają doświadczenie w pracy księgowego, jednak chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć i uzupełnić wiedzę. Każdy temat poparty jest licznymi przykładami i omawiany przystępnym językiem, dzięki czemu nabyta wiedza tworzy logiczną całość - co z całą pewnością będzie pomocne w codziennej pracy.

Potencjalni słuchacze powinni dysponować wiedzą praktyczną z zakresu rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.

Kurs obejmuje: 96 h lekcyjnych + egzamin

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje,w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Główny Księgowy - kod zawodu: 121101
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

 Program

I  Formalno-prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1.    Regulacje prawne dotyczące rachunkowości.
2.    Nadrzędne zasady rachunkowości.
3.    Polityka rachunkowości.

II.  Rzeczowe aktywa trwałe.                                                           
       1.  Metody amortyzacji środków trwałych.
       2.  Zasady amortyzacji podatkowej.
       3.  Ulepszenia środków trwałych.
       4.  Wycena i ewidencja środków trwałych w budowie.

III.  Wartości niematerialne i prawne.                                                
        1.  Zasady i okresy amortyzacji bilansowej.
        2.  Podatkowa amortyzacja tych składników.
        3.  Wartość firmy w prawie podatkowym i bilansowym.

IV.  Umowy leasingowe.                                                                     
          1.  Umowy leasingowe w ustawie o rachunkowości.
          2.  Regulacje podatkowe w zakresie leasingu.
          3.  Ewidencja w księgach leasingodawcy oraz leasingobiorcy.

V.  Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.                                          
       1.  Metody wyceny zapasów.
       2.  Dozwolone uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów.
       3.  Zakupy materiałów i towarów w kraju oraz z zagranicy.
       4.  Obrót towarowy, w tym sprzedaż komisowa.
       5.  Obrót opakowaniami.

VI.  Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.                                     
       1.  Ewidencja reklamacji.
       2.  Należności dochodzone na drodze sądowej.
       3.  Kompensata rozrachunków, w tym zagranicznych.
       4.  Obrót wierzytelnościami w prawie bilansowym i podatkowym.
       5.  Aktualizacja należności – aspekt bilansowy i podatkowy.

VII. Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych        
    1.  Wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy.
    2.  Zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu wyrażonych  w walutach obcych.
    3.  Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatku VAT.    
    4.  Wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym.
    5.  Transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami.

      
VIII.  Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.      
       1.  Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
       2.  Potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP  i  FGŚP  oraz wpłaty na rzecz  PFRON).
       3.  Rozrachunki dotyczące podróży służbowych.
       4.  Zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 IX.  Rachunek zysków i strat.                                                         
         1.  Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
         2.  Koszt własny sprzedaży.
         3.  Zmiana stanu produktów.
         4.  Obroty wewnętrzne.
         5. Przychody oraz koszty podstawowej działalności w wersji kalkulacyjnej i porównawczej.
         6.  Przychody oraz koszty ich uzyskania w przepisach podatkowych.

X.  Podatek dochodowy odroczony.                                                   
         1.  Podatkowa wartość aktywów i pasywów.
         2.  Naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego.
         3.  Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy.
         4.  Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

XI.  Sprawozdanie finansowe jednostki.                                             
        1.  Układ i zawartość bilansu.
        2.  Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
        3.  Rachunek przepływów pieniężnych
             -  środki pieniężne i ich ekwiwalenty
             -  rodzaje działalności
             -  metody sporządzania sprawozdania
             - zawartość poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej             
        4.  Pozostałe części sprawozdania finansowego.
        5.  E-sprawozdanie – zasady sporządzania sprawozdania w wersji elektronicznej
        6.  Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.
        7.  Sporządzanie sprawozdań finansowych w przykładach.

 

Informacje dodatkoweINFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Kurs będzie przeprowadzony przy pomocy jednej z popularnych platform służących do komunikacji online: Zoom, Clickmeeting, MS Teams.  Jedynym wymogiem jest stabilne łącze internetowe, nie muszą Państwo nic instalować. Służymy wsparciem technicznym i możliwością połączenia testowego dla ewentualnego sprawdzenia jakości połączenia. W czasie zajęć nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku. Zajęcia są nagrywane, dzięki czemu w przypadku nieobecności z uwagi na chorobę, czy inne okoliczności osobiste, uczestnik szkolenia ma możliwość otrzymania nagrania z dnia w którym ta nieobecność wystąpiła.

KOSZT UCZESTNICTWA: 2400 zł/os. + 23% VAT

Zajęcia weekendowe - soboty i niedziele w godzinach: 09:00 – 16:00

TERMINARZ ZAJĘĆ:

08-09.06.2024 r.
22-23.06.2024 r.
06-07.07.2024 r.
20-21.07.2024 r.
03-04.08.2024 r.
17-18.08.2024 r .+ egzamin


CENA OBEJMUJE:
  •  uczestnictwo w szkoleniu online
  •  autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
  • certyfikat BDO
  • po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu: zaświadczenie z kodem zawodu wydane na druku MEN.

PŁATNOŚĆ:

Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i faktury proforma), druga płatna do momentu zakończenia kursu. (Uwaga! W momencie dokonywania opłaty za kurs w tytule przelewu należy podać numer faktury proforma).

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Więcej informacji na stronie:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy