Skip to main content

INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 2024 - ulepszenia i remonty

Termin: 23.07.2024 - 23.07.2024
Cena: 520.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania, księgowania i rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycji), zasad tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych, zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego oraz zasad rozliczania nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego, jego ulepszenia, remontu, konserwacji, przeglądu.

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
1.Aktywa trwałe a aktywa obrotowe - definicja środków trwałych i definicja środków trwałych w budowie  oraz nakładów brutto na środki trwałe w świetle Dyrektywy 2013/34 oraz rozporządzenia tzw. ESA 2010.
2.Ustawa PIT, ustawa CIT, ustawa o rachunkowości – inwestycje i środki trwałe w świetle prawa podatkowego i prawa bilansowego.
3.Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w jej aktach wykonawczych – wydatki bieżące a wydatki majątkowe jako źródło finansowania środków trwałych.
4.Problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa blokującym finansowanie środków trwałych o wartości do 10 tys. zł z budżetu państwa.
5.Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny obowiązujące w roku 2024 - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a zasady funkcjonowania konta 080, zasady funkcjonowania kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi środków trwałych (analityką).
6.Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku wpływające na specyficzne ujęcie środków w budżetach gmin, powiatów, województw jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu.
7.Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących wydatki i zakupy inwestycyjne – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości jednostki.
8.Warunki uznania składnika majątku za środek trwały i zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
9.Grunty, budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, inwentarz żywy jako obiekty inwentarzowe - Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2023/2024.
10.Inwentarz i zasady nadawania numerów inwentarzowych oraz zasady prowadzenia księgi inwentarzowej (księgi obiektów).
11.Ewidencja części dodatkowych lub części peryferyjnych, które mogą być przełączane między różnymi środkami trwałymi – zasady tworzenia tzw. podnumeru inwentarzowego.
12.Przypadki szczególne dot. tworzenia pojedynczych i zbiorczych obiektów inwentarzowych – zespolenie rodzajowe a zespolenie funkcjonalne, zespolenie sieciowe i liniowe oraz ich kryteria.
13.Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia i koszt wytworzenia a moment rozpoczęcia budowy środka trwałego oraz nieodpłatne otrzymanie, ujawnienie, przekwalifikowanie i przekształcenie i inne przypadki.
14.Zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji, płatności, środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środków Funduszu Pomocy Ukrainie, środków KFD, środków RFRD, środków RFPŁ PIS, środków RFIL i innych środków BGK finansujących środki trwałe.
15.Ulepszenia środków trwałych - poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami, miary wartości użytkowej, rodzaje ulepszeń.
16.Ulepszenie obcego środka trwałego.
17.Nakłady na bieżącą eksploatację - konserwacje a remonty bieżące (typowe i awaryjne), remonty nadzwyczajne.
18.Problem części zakupionych w celu wykorzystania do konserwacji, remontu lub ulepszenia środka trwałego.
19.Termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych - planowa amortyzacja środka trwałego i jednorazowy odpis wartości początkowej.
20.Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w ustawie CIT błędnie skutkujące nieuznawaniem za środki trwałe obiektów z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym.
21.Zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w zakresie inwestycji i środków trwałych określonych w załączniku nr 15 ustawy VAT.
22.Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
23.Rejestr umów 2026 a umowy inwestycyjne – problem niezgodności danych pomiędzy zaangażowaniem, zobowiązaniem, wydatkiem a kwotami prezentowanymi w rejestrze umów jaki wystąpi po 1 stycznia 2026 roku.
24.Kasowe rozliczenie wydatków i zakupów inwestycyjnych z podatkiem VAT a wycena inwestycji i środków trwałych – przykłady i odpowiedzi na pytania.


Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.
Cena:  520 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23.07.2024 - 23.07.2024 Transmisja ONLINE 4762124 520.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE 2024 - ulepszenia i remonty

Termin: 23.07.2024 - 23.07.2024
Cena: 520.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania, księgowania i rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycji), zasad tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych, zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego oraz zasad rozliczania nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego, jego ulepszenia, remontu, konserwacji, przeglądu.

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program

1.Aktywa trwałe a aktywa obrotowe - definicja środków trwałych i definicja środków trwałych w budowie  oraz nakładów brutto na środki trwałe w świetle Dyrektywy 2013/34 oraz rozporządzenia tzw. ESA 2010.
2.Ustawa PIT, ustawa CIT, ustawa o rachunkowości – inwestycje i środki trwałe w świetle prawa podatkowego i prawa bilansowego.
3.Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w jej aktach wykonawczych – wydatki bieżące a wydatki majątkowe jako źródło finansowania środków trwałych.
4.Problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa blokującym finansowanie środków trwałych o wartości do 10 tys. zł z budżetu państwa.
5.Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny obowiązujące w roku 2024 - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a zasady funkcjonowania konta 080, zasady funkcjonowania kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi środków trwałych (analityką).
6.Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku wpływające na specyficzne ujęcie środków w budżetach gmin, powiatów, województw jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu.
7.Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących wydatki i zakupy inwestycyjne – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości jednostki.
8.Warunki uznania składnika majątku za środek trwały i zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
9.Grunty, budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, inwentarz żywy jako obiekty inwentarzowe - Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2023/2024.
10.Inwentarz i zasady nadawania numerów inwentarzowych oraz zasady prowadzenia księgi inwentarzowej (księgi obiektów).
11.Ewidencja części dodatkowych lub części peryferyjnych, które mogą być przełączane między różnymi środkami trwałymi – zasady tworzenia tzw. podnumeru inwentarzowego.
12.Przypadki szczególne dot. tworzenia pojedynczych i zbiorczych obiektów inwentarzowych – zespolenie rodzajowe a zespolenie funkcjonalne, zespolenie sieciowe i liniowe oraz ich kryteria.
13.Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia i koszt wytworzenia a moment rozpoczęcia budowy środka trwałego oraz nieodpłatne otrzymanie, ujawnienie, przekwalifikowanie i przekształcenie i inne przypadki.
14.Zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji, płatności, środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środków Funduszu Pomocy Ukrainie, środków KFD, środków RFRD, środków RFPŁ PIS, środków RFIL i innych środków BGK finansujących środki trwałe.
15.Ulepszenia środków trwałych - poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami, miary wartości użytkowej, rodzaje ulepszeń.
16.Ulepszenie obcego środka trwałego.
17.Nakłady na bieżącą eksploatację - konserwacje a remonty bieżące (typowe i awaryjne), remonty nadzwyczajne.
18.Problem części zakupionych w celu wykorzystania do konserwacji, remontu lub ulepszenia środka trwałego.
19.Termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych - planowa amortyzacja środka trwałego i jednorazowy odpis wartości początkowej.
20.Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w ustawie CIT błędnie skutkujące nieuznawaniem za środki trwałe obiektów z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym.
21.Zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w zakresie inwestycji i środków trwałych określonych w załączniku nr 15 ustawy VAT.
22.Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB”.
23.Rejestr umów 2026 a umowy inwestycyjne – problem niezgodności danych pomiędzy zaangażowaniem, zobowiązaniem, wydatkiem a kwotami prezentowanymi w rejestrze umów jaki wystąpi po 1 stycznia 2026 roku.
24.Kasowe rozliczenie wydatków i zakupów inwestycyjnych z podatkiem VAT a wycena inwestycji i środków trwałych – przykłady i odpowiedzi na pytania.


Prowadzący

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.Informacje dodatkoweCena:  520 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.