Skip to main content

Analityk finansowy. Certyfikowany kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Transmisja online.

Termin: 05.06.2024 - 13.06.2024
Cena: 1990.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej;
 • Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych;
 • Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz „co jeśli” w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów;
 • Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.

Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.

Analityk finansowy - kod zawodu: 241306.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: analityk finansowy - kod zawodu 241204 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Terminy spotkań: 5 - 6.06.2024 i 12 - 13.06.2024 rok

1. Zagadnienia ogólne:

1.1 Pojęcie, cele i funkcje analizy finansowej
1.2 Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej
1.2.1 Źródła endogeniczne
1.2.2 Źródła egzogeniczne

2. Omówienie metod wykorzystywanych w procesie analizy danych:
2.1 Metody ogólne
2.2 Metody szczegółowe
2.2.1 Metody jakościowe
2.2.2 Metody ilościowe
2.2.3 Metody porównań
2.2.4 Metody analizy przyczynowej

3. MS Excel w analizie finansowej:
3.1 Cel przygotowywania modeli finansowych
3.2 Zasady tworzenia modeli finansowych 
3.3 Prezentacja autorskiego modelu analitycznego 

4. Istota wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe i treść sprawozdań finansowych:
4.1 Decyzje podejmowane ze względu na czas ich oddziaływania
4.1.1 Decyzje  długoterminowe
4.1.2 Decyzje średnioterminowe
4.1.3 Decyzje krótkoterminowe
4.2 Decyzje podejmowane ze względu na kryterium szczegółowości
4.2.1 Decyzje strategiczne
4.2.2 Decyzje ogólne
4.2.3 Decyzje operacyjne
4.3 Decyzje podejmowane ze kryterium obszaru działania
4.3.1 Decyzje operacyjne
4.3.2 Decyzje inwestycyjne
4.3.3 Decyzje finansowe

5. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji:
5.1 Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
5.2 Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
5.2.1 Kluczowe problemy planowania
5.2.2 Kluczowe podmioty planowania
5.2.3 Prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne
5.2.4 Prognozowanie w oparciu o analizy marketingowe
5.3 Podejście dualistyczne w procesie planowania  i prognozowania

6. Źródła finansowania przedsiębiorstw:
6.1 Omówienie i charakterystyka rodzajów kapitałów w przedsiębiorstwie
6.1.1 Kapitał własny
6.1.2 Kapitał obcy
6.2 Ocena zapotrzebowania na finansowanie 
6.3 Analiza kosztów finansowania wg źródeł pochodzenia kapitału

7 Przygotowanie biznesplanu, studiów wykonalności projektów oraz analiz finansowych na potrzeby instytucji finansujących:
7.1 Ogólna charakterystyka dokumentów analitycznych

8 Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
8.1 Analiza sprawozdań finansowych
8.1.1 Bilans
8.1.2 Rachunek zysków i strat
8.1.3 Rachunek przepływów pieniężnych
8.1.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym
8.1.5 Informacja dodatkowa 
8.1.6 Sprawozdanie zarządu 
8.2 Wskaźniki analizy finansowej
8.2.1 Wskaźniki płynności finansowej
8.2.2 Wskaźniki poziomu i struktury zadłużenia 
8.2.3 Wskaźniki rentowność przedsiębiorstwa 
8.2.4 Wskaźniki dźwigni finansowej
8.2.5 Wskaźniki sprawności działania
8.3 Zasady interpretacji wskaźników finansowych i danych finansowych
8.4 Najczęściej popełniane błędy w analizie wskaźnikowej i analizie sprawozdań finansowych

9 Wypłacalność, kryzys i upadłość przedsiębiorstwa:
9.1 Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa 
9.2 Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa
9.3 Szybki test wypłacalności
9.4 Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna
9.4.1 Modele zagraniczne
9.4.2 Modele polskie

10 Pomiar wartości przedsiębiorstwa:
10.1 Zmiana wartości pieniądza w czasie
10.2 Średnioważony koszt kapitałów przedsiębiorstwa – wyznaczanie
10.3 Ekonomiczna wartość dodana 
10.4 Rynkowa wartość dodana
10.5 Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe
10.5.1 Metody dyskontowe
10.5.2 Metody majątkowe
10.5.3 Metody wskaźnikowe
10.5.4 Metoda porównań
10.5.5 Metody mieszane

11.Analiza projektów inwestycyjnych:
11.1 Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych z projektu
11.1.1 Prognoza przychodów operacyjnych
11.1.2 Prognoza kosztów operacyjnych
11.1.3 Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11.1.4 Prognoza wydatków inwestycyjnych
11.2 Ustalanie stopy dyskonta vs. koszt kapitałów w przedsiębiorstwie
11.3 Wartość rezydualna w projekcie
11.4 Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych
11.4.1 Wskaźniki statyczne 
11.4.2 Wskaźniki dynamiczne

12. Ryzyko w projekcie i zarządzanie ryzykiem:
12.1 Charakterystyka ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko
12.2 Metody pomiaru ryzyka
12.2.1 Metody jakościowe
12.2.2 Metody ilościoweMarek Sochoń
magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich  w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.
 

 Cena*: 1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu (4 dni) - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:

 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
05.06.2024 - 13.06.2024 Transmisja ONLINE 4539222 1990.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Analityk finansowy. Certyfikowany kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. Transmisja online.

Termin: 05.06.2024 - 13.06.2024
Cena: 1990.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej;
 • Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych;
 • Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz „co jeśli” w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów;
 • Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.

Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.

Analityk finansowy - kod zawodu: 241306.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: analityk finansowy - kod zawodu 241204 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!Program

Terminy spotkań: 5 - 6.06.2024 i 12 - 13.06.2024 rok

1. Zagadnienia ogólne:

1.1 Pojęcie, cele i funkcje analizy finansowej
1.2 Źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej
1.2.1 Źródła endogeniczne
1.2.2 Źródła egzogeniczne

2. Omówienie metod wykorzystywanych w procesie analizy danych:
2.1 Metody ogólne
2.2 Metody szczegółowe
2.2.1 Metody jakościowe
2.2.2 Metody ilościowe
2.2.3 Metody porównań
2.2.4 Metody analizy przyczynowej

3. MS Excel w analizie finansowej:
3.1 Cel przygotowywania modeli finansowych
3.2 Zasady tworzenia modeli finansowych 
3.3 Prezentacja autorskiego modelu analitycznego 

4. Istota wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe i treść sprawozdań finansowych:
4.1 Decyzje podejmowane ze względu na czas ich oddziaływania
4.1.1 Decyzje  długoterminowe
4.1.2 Decyzje średnioterminowe
4.1.3 Decyzje krótkoterminowe
4.2 Decyzje podejmowane ze względu na kryterium szczegółowości
4.2.1 Decyzje strategiczne
4.2.2 Decyzje ogólne
4.2.3 Decyzje operacyjne
4.3 Decyzje podejmowane ze kryterium obszaru działania
4.3.1 Decyzje operacyjne
4.3.2 Decyzje inwestycyjne
4.3.3 Decyzje finansowe

5. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji:
5.1 Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
5.2 Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
5.2.1 Kluczowe problemy planowania
5.2.2 Kluczowe podmioty planowania
5.2.3 Prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne
5.2.4 Prognozowanie w oparciu o analizy marketingowe
5.3 Podejście dualistyczne w procesie planowania  i prognozowania

6. Źródła finansowania przedsiębiorstw:
6.1 Omówienie i charakterystyka rodzajów kapitałów w przedsiębiorstwie
6.1.1 Kapitał własny
6.1.2 Kapitał obcy
6.2 Ocena zapotrzebowania na finansowanie 
6.3 Analiza kosztów finansowania wg źródeł pochodzenia kapitału

7 Przygotowanie biznesplanu, studiów wykonalności projektów oraz analiz finansowych na potrzeby instytucji finansujących:
7.1 Ogólna charakterystyka dokumentów analitycznych

8 Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
8.1 Analiza sprawozdań finansowych
8.1.1 Bilans
8.1.2 Rachunek zysków i strat
8.1.3 Rachunek przepływów pieniężnych
8.1.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym
8.1.5 Informacja dodatkowa 
8.1.6 Sprawozdanie zarządu 
8.2 Wskaźniki analizy finansowej
8.2.1 Wskaźniki płynności finansowej
8.2.2 Wskaźniki poziomu i struktury zadłużenia 
8.2.3 Wskaźniki rentowność przedsiębiorstwa 
8.2.4 Wskaźniki dźwigni finansowej
8.2.5 Wskaźniki sprawności działania
8.3 Zasady interpretacji wskaźników finansowych i danych finansowych
8.4 Najczęściej popełniane błędy w analizie wskaźnikowej i analizie sprawozdań finansowych

9 Wypłacalność, kryzys i upadłość przedsiębiorstwa:
9.1 Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa 
9.2 Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa
9.3 Szybki test wypłacalności
9.4 Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna
9.4.1 Modele zagraniczne
9.4.2 Modele polskie

10 Pomiar wartości przedsiębiorstwa:
10.1 Zmiana wartości pieniądza w czasie
10.2 Średnioważony koszt kapitałów przedsiębiorstwa – wyznaczanie
10.3 Ekonomiczna wartość dodana 
10.4 Rynkowa wartość dodana
10.5 Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe
10.5.1 Metody dyskontowe
10.5.2 Metody majątkowe
10.5.3 Metody wskaźnikowe
10.5.4 Metoda porównań
10.5.5 Metody mieszane

11.Analiza projektów inwestycyjnych:
11.1 Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych z projektu
11.1.1 Prognoza przychodów operacyjnych
11.1.2 Prognoza kosztów operacyjnych
11.1.3 Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
11.1.4 Prognoza wydatków inwestycyjnych
11.2 Ustalanie stopy dyskonta vs. koszt kapitałów w przedsiębiorstwie
11.3 Wartość rezydualna w projekcie
11.4 Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych
11.4.1 Wskaźniki statyczne 
11.4.2 Wskaźniki dynamiczne

12. Ryzyko w projekcie i zarządzanie ryzykiem:
12.1 Charakterystyka ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko
12.2 Metody pomiaru ryzyka
12.2.1 Metody jakościowe
12.2.2 Metody ilościoweProwadzący

Marek Sochoń
magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich  w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.
 

Informacje dodatkowe

 Cena*: 1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu (4 dni) - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?:

 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.