Skip to main content

Wakacyjna Akademia MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy.

Termin: 12.08.2024 - 27.08.2024
Cena: 2990.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy kolejną edycję kursu z zakresu MSSF. Program kursu został podzielony na cztery moduły.  Każdy moduł obejmuje dwa dni szkoleniowe.
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych modułach oraz dniach.

Podstawowym celem naszego kursu jest: 
  • praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC),
  • pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF,
  • zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce,
  • ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF.
Od lat BDO specjalizuje się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki zastosowania MSR/MSSF opierają się na zdobytym przez nas doświadczeniu w pracy z dużą (co roku ok. 30 podmiotów) i bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane. Wykładowcy prowadzący kurs są praktykami, którzy na co dzień spotykają się  z omawianymi zagadnieniami. Materiał kursu jest prezentowany w formie autorskiego wykładu popartego przykładami praktycznymi ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz ćwiczeniami z oczekiwaną dużą interakcją ze strony Uczestników.

Wiele miejsca w trakcie kursu poświęcimy wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach – czyli jak zrozumieć, zinterpretować i zastosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR/MSSF  a polskimi zasadami rachunkowości.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, składające się z części teoretycznej, streszczającej kluczowe zagadnienia w zakresie MSSF oraz  z praktycznej w formie przykładów i zadań.

Przykłady praktyczne zaprezentowane podczas zajęć pozwolą Uczestnikom również usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu MSR/MSSF. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych poszczególnym MSR/MSSF, jak również „case studies”.

W trakcie całego kursu Uczestnicy będą mogli skonfrontować omawiane zagadnienia, w tym zakres wymaganych ujawnień, z przykładowym wzorcowym sprawozdaniem finansowym wg MSR/MSSF opracowanym przez ekspertów BDO.
 
12 - 13.08.2024 - Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji:
Głównym celem tego modułu jest przedstawienie Uczestnikom kursu zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF oraz zakresu niezbędnych ujawnień. Omówimy przykładową zawartość sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF i wskażemy główne obszary sprawiające największe problemy sporządzającym sprawozdania. 
W ramach modułu omówione zostaną – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 1, MSR 7, MSR 8, MSR 10, MSR 16, MSR 21, MSR 23, MSR 38, MSR 40, MSR 34, MSSF 5, MSSF 8, MSSF 13 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.

Dzień 1  
1. Wprowadzenie do MSR/MSSF:
• MSR/MSSF jako globalny i uniwersalny język sprawozdawczości
• MSSF w Unii Europejskiej i w polskim prawie bilansowym – obowiązki/możliwości zastosowania
• Źródła wiedzy na temat MSR/MSSF i sposobu ich zastosowania
2. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej według MSR/MSSF:
• MSR/MSSF jako język sprawozdawczości opartej na zasadach a nie regułach
• Nadrzędne zasady sprawozdawczości wg MSR/MSSF
• Cechy jakościowe i główne elementy sprawozdania finansowego
• Zasady ujmowania  i wyceny elementów sprawozdania finansowego
• Istota jednostki sprawozdawczej wg MSR/MSSF
3. MSR 8 – Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. 
• Elementy polityki rachunkowości
• Zmiany wartości szacunkowych
• Zasady korygowania błędów lat ubiegłych
4. MSR 10 – Zdarzenia następujące po dacie bilansu:
• Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
• Zdarzenia po dacie bilansu wymagające korekt sprawozdania finansowego
• Zdarzenia po dacie bilansu niewymagające korekt sprawozdania finansowego
• Wpływ zdarzeń po dacie bilansu na zasadę kontynuacji działalności
5. MSR 1, MSR 7 – Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF:
• Zasady ogólne, nadrzędne zasady sprawozdawczości
• Istotność, zasady agregacji elementów
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
• Sprawozdanie z dochodów całkowitych (rachunek zysków i strat)
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
• Zakres i zasady sporządzania informacji dodatkowej
• Zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym
6. MSR 21 – Skutki wyceny operacji w walutach obcych
• Definicja waluty funkcjonalnej
• Początkowe ujęcie pozycji i transakcji w walucie obcej
• Wycena bilansowa pozycji i transakcji w walucie obcej
• Ujęcie różnic kursowych i rozliczenie pozycji pieniężnych i niepieniężnych
7. MSSF 8 – Segmenty operacyjne:
• Definicja segmentu
• Zasady prezentacji informacji dotyczących segmentów w sprawozdaniu finansowym
8. MSR 34 – Śródroczna sprawozdawczość finansowa:
• Zakres informacji prezentowanych w śródrocznych sprawozdaniach finansowych

Dzień 2  
1. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe:
• Kryteria ujmowania rzeczowych aktywów trwałych
• Wycena rzeczowych aktywów trwałych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Zakres ujawnień dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych
2. MSR 38 – Aktywa niematerialne:
• Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych
• Wycena aktywów niematerialnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Ujmowanie aktywów wewnętrznie wytworzonych, w tym nakładów na prace badawcze i rozwojowe
• Zakres ujawnień dotyczących aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych
3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne:
• Kryteria ujmowania nieruchomości inwestycyjnych
• Wycena nieruchomości inwestycyjnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Przeklasyfikowanie nieruchomości z/do nieruchomości inwestycyjnych
• Zakres ujawnień dotyczących nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniach finansowych
4. MSR 23 – Koszty finansowania zewnętrznego:
• Zakres kosztów finansowania zewnętrznego
• Ustalenie aktywów podlegających finansowaniu zewnętrznemu
• Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego
• Alokacja kosztów finansowania zewnętrznego o charakterze ogólnym do poszczególnych aktywów
5. MSSF 5 – Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana:
• Definicja działalności zaniechanej i aktywów przeznaczonych do sprzedaży
• Zasady wyceny aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
• Zasady prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
• Zakres ujawnień dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży i działalności zaniechanej

19 - 20.08.2024 - Moduł II (podzielony na 2 części: Moduł IIA i Moduł IIB) - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF:
Głównym celem tego modułu jest przekazania Uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej ujmowania i wyceny wybranych pozycji bilansu – aktywów rzeczowych (rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne, zapasy i niematerialnych oraz zobowiązań, rezerw i kapitałów. W ramach kursu omówione zostaną również zagadnienia związane z transakcjami leasingowymi i utratą wartości aktywów. Oddzielną część kursu poświęcimy zasadom ujmowania działalności zaniechanej i związanymi z nią aktywami.
Nasi eksperci przypomną najważniejsze zmiany związane z wdrożeniem trzech nowych MSSF: MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 16. Omówione zostaną także – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 2, MSR 12, MSR 19, MSR 36, MSR 37, MSSF 2, MSSF 13.
Od 1 stycznia 2018 roku zaczęły  obowiązywać: MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe. Od 2019 roku weszły w życie przepisy MSSF 16 Leasing. Większość spółek nadal jest w trakcie prac przynajmniej nad jednym z wyżej wymienionych trzech standardów. 
Zapraszamy Państwa na szkolenie którego celem jest przybliżenie Uczestnikom wybranych zaawansowanych zagadnień sprawozdawczości w zakresie: ujmowania przychodów, leasingu oraz instrumentów finansowych . Prezentowane zagadnienia poparte będą przykładami z różnych branż. 

Moduł IIA
Dzień 3  

1. MSR 36 – Utrata wartości aktywów:
• Przesłanki utraty wartości
• Istota testu na utratę wartości aktywów
• Ustalenie utraty wartości dla pojedynczego składnika aktywów i dla ośrodka generującego przepływy pieniężne
• Zakres ujawnień dotyczących utraty wartości w sprawozdaniach finansowych
2. MSR 2 – Zapasy: 
• Kryteria ujmowania zapasów
• Klasyfikacja zapasów
• Wycena zapasów na dzień ich początkowego ujęcia i na dzień bilansowy
• Wycena rozchodu zapasów
• Zakres ujawnień dotyczących zapasów w sprawozdaniach finansowych
3. MSSF 15 – Przychody z umów z Klientami:
• Cel standardu
• Pięć kroków jako zasada właściwego rozpoznania, ustalenia ceny i jej alokacji oraz ujęcia przychodów
• Identyfikacja umowy
• Ustalenie zobligowan
• Ustalenie wynagrodzeni i jego alokacja
• Ujmowanie przychodów na przestrzeni czasu 
• Ujmowanie przychodów w określonym momencie
• Ujawnienia oraz implementacja

Dzień 4 
1. MSSF 13 – Ustalanie wartości godziwej: 
• Co to jest wartość godziwa?
• Ustalanie wartości godziwej w oparciu o transakcje, ceny oraz warunki rynkowe
• Rynek główny oraz najkorzystniejszy rynek
• Koszty transakcyjne 
• Największe i najlepsze wykorzystanie w przypadku aktywów niefinansowych
• Wartość godziwa zobowiązań i własnych instrumentów kapitałowych jednostki
• Ujawnienia dotyczące ustalania wartości godziwej w informacji dodatkowej

2. MSSF 9 – Instrumenty finansowe, w tym należności handlowe i inne:
• Zakres standardu i powiązanie z innymi standardami (MSR 32, MSR 39 i MSSF 9)
• Klasyfikacja i podział instrumentów finansowych
• Należności handlowe i inne jako instrumenty finansowe
• Wycena instrumentów finansowych
• Zasady wyceny strat kredytowych – model ogólny i uproszczony
• Wycena strat kredytowych/ odpisów na należności dla należności handlowych
• Macierz rezerw na należności
• Instrumenty pochodne i wbudowane instrumenty pochodne
• Rachunkowość zabezpieczeń – kluczowe zmiany

26 - 27.08.2024 - Moduł II B - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF:
Dzień 5
 
1. MSR 19 – Świadczenia pracownicze:
• Świadczenia krótkoterminowe i długoterminowe
• Programy określonych składek oraz programy określonych świadczeń
• Rezerwy na niewykorzystane urlopy
• Rezerwy na bonusy
• Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
• Pracownicze Plany Kapitałowe w świetle MSR 19
• Rola zewnętrznych specjalistów i Spółki w wyliczaniu długoterminowych rezerw na świadczenia pracownicze
• Ujawnienia dotyczące świadczeń pracowniczych w informacji dodatkowej.
2. MSSF 2 - Płatności w formie akcji: 
• Zakres standardu
• Płatności rozliczane w akcjach - w formie kapitałowej oraz gotówkowej
• Definicje momentu przyznania, okresu nabywania praw oraz nabycia uprawnień
• Ujęcie warunków nabycia uprawnień  - warunki rynkowe i nierynkowe
• Modyfikacje i anulowania programów płatności.
• Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytuacji, gdy jednostka lub strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lub gotówkowe. 
• Ujawnienia dotyczące płatności w formie akcji w informacji dodatkowej
3. MSR 12 – Podatek dochodowy:
• Ujmowanie podatku bieżącego
• Ujmowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego
• Ocena przyszłych dochodów podatkowych pozwalających na realizację aktywa z tytułu podatku odroczonego
• Podatek a połączenia jednostek gospodarczych
• Ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Dzień 6
1. MSR 37 – Rezerwy, zobowiązania oraz zobowiązania i aktywa warunkowe:
• Kryteria ujmowania rezerw wg MSR/MSSF
• Wycena rezerw
• Zakres ujawnień dotyczących rezerw, aktywów oraz zobowiązań warunkowych w sprawozdaniach finansowych
2. MSSF 16 - Leasing: 
• Ujęcie leasingu od strony leasingobiorcy
• Identyfikacja umów leasingowych
• Ustalenie okresu leasingu
• Uproszczenia dotyczące umów krótkoterminowych i niskocennych
• Ujęcie i wycena początkowa zobowiązań leasingowych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania
• Późniejsza wycena zobowiązań leasingowych i aktywów z tytułu praw do użytkowania
• Zmiany umów leasingowych
• Ujęcie i wycena leasingu w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
• Zakres ujawnień 
 

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Koszty udziału w Akademii:

     550 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji online jednej osoby w jednym wybranym dniu
  1 080 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji online jednej osoby w module 2 dniowym
  2 990 zł + 23% VAT - koszt udziału w całości kursu transmisja online (6 dni)

Harmonogram spotkań online:

  I  moduł 12 - 13.08.2024 r.

 II  moduł 19 - 20.08.2024 r.

III moduł 26 - 27.08.2024 r.

Egzamin końcowy:

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO, przeprowadzony zostanie egzamin potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat BDO ACADEMY.

Egzamin końcowy ma formę pisemną i obejmuje materiał ze wszystkich zagadnień realizowanych w ramach kursu.
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w całym kursie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat BDO Academy.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
12.08.2024 - 27.08.2024 Transmisja ONLINE 4742224 2990.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Wakacyjna Akademia MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy.

Termin: 12.08.2024 - 27.08.2024
Cena: 2990.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy kolejną edycję kursu z zakresu MSSF. Program kursu został podzielony na cztery moduły.  Każdy moduł obejmuje dwa dni szkoleniowe.
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych modułach oraz dniach.

Podstawowym celem naszego kursu jest: 
  • praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC),
  • pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF,
  • zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce,
  • ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF.
Od lat BDO specjalizuje się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki zastosowania MSR/MSSF opierają się na zdobytym przez nas doświadczeniu w pracy z dużą (co roku ok. 30 podmiotów) i bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane. Wykładowcy prowadzący kurs są praktykami, którzy na co dzień spotykają się  z omawianymi zagadnieniami. Materiał kursu jest prezentowany w formie autorskiego wykładu popartego przykładami praktycznymi ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz ćwiczeniami z oczekiwaną dużą interakcją ze strony Uczestników.

Wiele miejsca w trakcie kursu poświęcimy wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach – czyli jak zrozumieć, zinterpretować i zastosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR/MSSF  a polskimi zasadami rachunkowości.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, składające się z części teoretycznej, streszczającej kluczowe zagadnienia w zakresie MSSF oraz  z praktycznej w formie przykładów i zadań.

Przykłady praktyczne zaprezentowane podczas zajęć pozwolą Uczestnikom również usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu MSR/MSSF. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych poszczególnym MSR/MSSF, jak również „case studies”.

W trakcie całego kursu Uczestnicy będą mogli skonfrontować omawiane zagadnienia, w tym zakres wymaganych ujawnień, z przykładowym wzorcowym sprawozdaniem finansowym wg MSR/MSSF opracowanym przez ekspertów BDO.
 

Program

12 - 13.08.2024 - Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji:
Głównym celem tego modułu jest przedstawienie Uczestnikom kursu zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF oraz zakresu niezbędnych ujawnień. Omówimy przykładową zawartość sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF i wskażemy główne obszary sprawiające największe problemy sporządzającym sprawozdania. 
W ramach modułu omówione zostaną – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 1, MSR 7, MSR 8, MSR 10, MSR 16, MSR 21, MSR 23, MSR 38, MSR 40, MSR 34, MSSF 5, MSSF 8, MSSF 13 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.

Dzień 1  
1. Wprowadzenie do MSR/MSSF:
• MSR/MSSF jako globalny i uniwersalny język sprawozdawczości
• MSSF w Unii Europejskiej i w polskim prawie bilansowym – obowiązki/możliwości zastosowania
• Źródła wiedzy na temat MSR/MSSF i sposobu ich zastosowania
2. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej według MSR/MSSF:
• MSR/MSSF jako język sprawozdawczości opartej na zasadach a nie regułach
• Nadrzędne zasady sprawozdawczości wg MSR/MSSF
• Cechy jakościowe i główne elementy sprawozdania finansowego
• Zasady ujmowania  i wyceny elementów sprawozdania finansowego
• Istota jednostki sprawozdawczej wg MSR/MSSF
3. MSR 8 – Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. 
• Elementy polityki rachunkowości
• Zmiany wartości szacunkowych
• Zasady korygowania błędów lat ubiegłych
4. MSR 10 – Zdarzenia następujące po dacie bilansu:
• Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
• Zdarzenia po dacie bilansu wymagające korekt sprawozdania finansowego
• Zdarzenia po dacie bilansu niewymagające korekt sprawozdania finansowego
• Wpływ zdarzeń po dacie bilansu na zasadę kontynuacji działalności
5. MSR 1, MSR 7 – Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF:
• Zasady ogólne, nadrzędne zasady sprawozdawczości
• Istotność, zasady agregacji elementów
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
• Sprawozdanie z dochodów całkowitych (rachunek zysków i strat)
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
• Zakres i zasady sporządzania informacji dodatkowej
• Zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym
6. MSR 21 – Skutki wyceny operacji w walutach obcych
• Definicja waluty funkcjonalnej
• Początkowe ujęcie pozycji i transakcji w walucie obcej
• Wycena bilansowa pozycji i transakcji w walucie obcej
• Ujęcie różnic kursowych i rozliczenie pozycji pieniężnych i niepieniężnych
7. MSSF 8 – Segmenty operacyjne:
• Definicja segmentu
• Zasady prezentacji informacji dotyczących segmentów w sprawozdaniu finansowym
8. MSR 34 – Śródroczna sprawozdawczość finansowa:
• Zakres informacji prezentowanych w śródrocznych sprawozdaniach finansowych

Dzień 2  
1. MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe:
• Kryteria ujmowania rzeczowych aktywów trwałych
• Wycena rzeczowych aktywów trwałych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Zakres ujawnień dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych
2. MSR 38 – Aktywa niematerialne:
• Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych
• Wycena aktywów niematerialnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Ujmowanie aktywów wewnętrznie wytworzonych, w tym nakładów na prace badawcze i rozwojowe
• Zakres ujawnień dotyczących aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych
3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne:
• Kryteria ujmowania nieruchomości inwestycyjnych
• Wycena nieruchomości inwestycyjnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Przeklasyfikowanie nieruchomości z/do nieruchomości inwestycyjnych
• Zakres ujawnień dotyczących nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniach finansowych
4. MSR 23 – Koszty finansowania zewnętrznego:
• Zakres kosztów finansowania zewnętrznego
• Ustalenie aktywów podlegających finansowaniu zewnętrznemu
• Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego
• Alokacja kosztów finansowania zewnętrznego o charakterze ogólnym do poszczególnych aktywów
5. MSSF 5 – Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana:
• Definicja działalności zaniechanej i aktywów przeznaczonych do sprzedaży
• Zasady wyceny aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
• Zasady prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
• Zakres ujawnień dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży i działalności zaniechanej

19 - 20.08.2024 - Moduł II (podzielony na 2 części: Moduł IIA i Moduł IIB) - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF:
Głównym celem tego modułu jest przekazania Uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej ujmowania i wyceny wybranych pozycji bilansu – aktywów rzeczowych (rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne, zapasy i niematerialnych oraz zobowiązań, rezerw i kapitałów. W ramach kursu omówione zostaną również zagadnienia związane z transakcjami leasingowymi i utratą wartości aktywów. Oddzielną część kursu poświęcimy zasadom ujmowania działalności zaniechanej i związanymi z nią aktywami.
Nasi eksperci przypomną najważniejsze zmiany związane z wdrożeniem trzech nowych MSSF: MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 16. Omówione zostaną także – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 2, MSR 12, MSR 19, MSR 36, MSR 37, MSSF 2, MSSF 13.
Od 1 stycznia 2018 roku zaczęły  obowiązywać: MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe. Od 2019 roku weszły w życie przepisy MSSF 16 Leasing. Większość spółek nadal jest w trakcie prac przynajmniej nad jednym z wyżej wymienionych trzech standardów. 
Zapraszamy Państwa na szkolenie którego celem jest przybliżenie Uczestnikom wybranych zaawansowanych zagadnień sprawozdawczości w zakresie: ujmowania przychodów, leasingu oraz instrumentów finansowych . Prezentowane zagadnienia poparte będą przykładami z różnych branż. 

Moduł IIA
Dzień 3  

1. MSR 36 – Utrata wartości aktywów:
• Przesłanki utraty wartości
• Istota testu na utratę wartości aktywów
• Ustalenie utraty wartości dla pojedynczego składnika aktywów i dla ośrodka generującego przepływy pieniężne
• Zakres ujawnień dotyczących utraty wartości w sprawozdaniach finansowych
2. MSR 2 – Zapasy: 
• Kryteria ujmowania zapasów
• Klasyfikacja zapasów
• Wycena zapasów na dzień ich początkowego ujęcia i na dzień bilansowy
• Wycena rozchodu zapasów
• Zakres ujawnień dotyczących zapasów w sprawozdaniach finansowych
3. MSSF 15 – Przychody z umów z Klientami:
• Cel standardu
• Pięć kroków jako zasada właściwego rozpoznania, ustalenia ceny i jej alokacji oraz ujęcia przychodów
• Identyfikacja umowy
• Ustalenie zobligowan
• Ustalenie wynagrodzeni i jego alokacja
• Ujmowanie przychodów na przestrzeni czasu 
• Ujmowanie przychodów w określonym momencie
• Ujawnienia oraz implementacja

Dzień 4 
1. MSSF 13 – Ustalanie wartości godziwej: 
• Co to jest wartość godziwa?
• Ustalanie wartości godziwej w oparciu o transakcje, ceny oraz warunki rynkowe
• Rynek główny oraz najkorzystniejszy rynek
• Koszty transakcyjne 
• Największe i najlepsze wykorzystanie w przypadku aktywów niefinansowych
• Wartość godziwa zobowiązań i własnych instrumentów kapitałowych jednostki
• Ujawnienia dotyczące ustalania wartości godziwej w informacji dodatkowej

2. MSSF 9 – Instrumenty finansowe, w tym należności handlowe i inne:
• Zakres standardu i powiązanie z innymi standardami (MSR 32, MSR 39 i MSSF 9)
• Klasyfikacja i podział instrumentów finansowych
• Należności handlowe i inne jako instrumenty finansowe
• Wycena instrumentów finansowych
• Zasady wyceny strat kredytowych – model ogólny i uproszczony
• Wycena strat kredytowych/ odpisów na należności dla należności handlowych
• Macierz rezerw na należności
• Instrumenty pochodne i wbudowane instrumenty pochodne
• Rachunkowość zabezpieczeń – kluczowe zmiany

26 - 27.08.2024 - Moduł II B - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF:
Dzień 5
 
1. MSR 19 – Świadczenia pracownicze:
• Świadczenia krótkoterminowe i długoterminowe
• Programy określonych składek oraz programy określonych świadczeń
• Rezerwy na niewykorzystane urlopy
• Rezerwy na bonusy
• Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
• Pracownicze Plany Kapitałowe w świetle MSR 19
• Rola zewnętrznych specjalistów i Spółki w wyliczaniu długoterminowych rezerw na świadczenia pracownicze
• Ujawnienia dotyczące świadczeń pracowniczych w informacji dodatkowej.
2. MSSF 2 - Płatności w formie akcji: 
• Zakres standardu
• Płatności rozliczane w akcjach - w formie kapitałowej oraz gotówkowej
• Definicje momentu przyznania, okresu nabywania praw oraz nabycia uprawnień
• Ujęcie warunków nabycia uprawnień  - warunki rynkowe i nierynkowe
• Modyfikacje i anulowania programów płatności.
• Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytuacji, gdy jednostka lub strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lub gotówkowe. 
• Ujawnienia dotyczące płatności w formie akcji w informacji dodatkowej
3. MSR 12 – Podatek dochodowy:
• Ujmowanie podatku bieżącego
• Ujmowanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego
• Ocena przyszłych dochodów podatkowych pozwalających na realizację aktywa z tytułu podatku odroczonego
• Podatek a połączenia jednostek gospodarczych
• Ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Dzień 6
1. MSR 37 – Rezerwy, zobowiązania oraz zobowiązania i aktywa warunkowe:
• Kryteria ujmowania rezerw wg MSR/MSSF
• Wycena rezerw
• Zakres ujawnień dotyczących rezerw, aktywów oraz zobowiązań warunkowych w sprawozdaniach finansowych
2. MSSF 16 - Leasing: 
• Ujęcie leasingu od strony leasingobiorcy
• Identyfikacja umów leasingowych
• Ustalenie okresu leasingu
• Uproszczenia dotyczące umów krótkoterminowych i niskocennych
• Ujęcie i wycena początkowa zobowiązań leasingowych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania
• Późniejsza wycena zobowiązań leasingowych i aktywów z tytułu praw do użytkowania
• Zmiany umów leasingowych
• Ujęcie i wycena leasingu w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
• Zakres ujawnień 
 

Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Informacje dodatkowe

Koszty udziału w Akademii:

     550 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji online jednej osoby w jednym wybranym dniu
  1 080 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji online jednej osoby w module 2 dniowym
  2 990 zł + 23% VAT - koszt udziału w całości kursu transmisja online (6 dni)

Harmonogram spotkań online:

  I  moduł 12 - 13.08.2024 r.

 II  moduł 19 - 20.08.2024 r.

III moduł 26 - 27.08.2024 r.

Egzamin końcowy:

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO, przeprowadzony zostanie egzamin potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat BDO ACADEMY.

Egzamin końcowy ma formę pisemną i obejmuje materiał ze wszystkich zagadnień realizowanych w ramach kursu.
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w całym kursie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat BDO Academy.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.