Skip to main content

Postępowanie egzekucyjne w administracji dla początkujących- realizacja zadań z punktu widzenia wierzyciela należności pieniężnych

Termin: 13.09.2024 - 13.09.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do  prawidłowego stosowania przepisów  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Począwszy od dnia 1 lipca 2020 pojawiło się trzy duże nowelizacje ustawy, w tym od  30 lipca 2020 roku, od 21 lutego 2021 roku i od 25 marca 2024 roku. W międzyczasie były kilkanaście mniejszych, kosmetycznych zmian ustawy egzekucyjnej. Co najmniej dwukrotnej zmianie uległy przepisy dot. tytułów wykonawczych, obowiązków wierzyciela należności pieniężnych. 
Poza zmianami przepisów prawa egzekucyjnego pracownicy, którzy w imieniu wierzyciela wykonują zadania – także się zmieniają; są zastępowani nowym pokoleniem pracowników.
Tematyka szkolenia jest także determinowana ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli zawartymi w Informacji o wynikach kontroli (z 2022 roku w zakresie egzekucji opłaty „śmieciowej), oraz Informacji z 2024 roku w zakresie egzekucji podatków i opłat lokalnych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. W Na szkoleniu mile są widziani  pracownicy administracji rządowej (np. urzędy wojewódzkie), straży i inspekcji (np. Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Farmaceutyczna, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna), którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a administracyjnym organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Metodyka szkolenia: 
Szkolenie w wersji live, tylko w ustalonym terminie i w czasie rzeczywistym, pytania uczestników oraz odpowiedzi trenera w postaci chatu.
1.Co w zakresie egzekucji samorządowej ustalił NIK w 2022 i 2023 roku.
2.Cel i istota postępowania egzekucyjnego w administracji.
3.Zasady ogólne, w tym:
a)zasady z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
b)zasady z Kodeksu postępowania administracyjnego;
4.Działania miękkie wierzyciela.
5.Terminy podejmowania działań przez wierzyciela.
6.Wszystko o upomnieniu, w tym:
a)istota upomnienia;
b)elementy upomnienia;
c)doręczanie upomnień;
d)wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia;
e)koszty upomnienia;
f)preferencje w spłacie kosztów upomnienia;
g)przedawnienie kosztów upomnienia;
h)konsekwencje pominięcia upomnienia.
7.Wszystko o tytule wykonawczym, w tym:
a)istota tytułu wykonawczego;
b)zawartość tytułu wykonawczego;
c)pierwotny tytuł wykonawczy;
d)ponowny tytuł wykonawczy;
e)dalszy tytuł wykonawczy;
f)kolejny tytuł wykonawczy;
g)zmieniony tytuł wykonawczy;
h)jednolity i zagraniczny tytuł wykonawczy.
8.Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego.
9.Postępowanie egzekucyjne w administracji, a egzekucja administracyjna.
10.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
11.Wszczęcie egzekucji administracyjnej.
12.Badanie dopuszczalności egzekucji.
13.Poszukiwanie majątku zobowiązanego, w tym:
a)informacje od organów i podmiotów;
b)wyjawienie majątku i źródeł dochodu w drodze administracyjnej;
c)sądowe wyjawienie majątku .
14.Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
a)zażalenie;
b)zarzut;
c)sprzeciw;
d)skarga.
15.Przerwy w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
a)zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
b)wstrzymanie czynności egzekucyjnych;
c)umorzenie postępowania egzekucyjnego.
16.Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.
17.Koszty egzekucyjne, w tym:
a)opłata manipulacyjna,
b)opłata egzekucyjna,
c)opłata za czynności egzekucyjne,
d)wydatki egzekucyjne;
e)preferencje w spłacie kosztów;
f)przedawnienie kosztów egzekucyjnych
18.Odpowiedzialność wierzyciela, w tym:
a)odpowiedzialność porządkowa;
b)odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Arkadiusz Jerzy Sputowski
 freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 30 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz  wielu firm szkoleniowych. 
Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom


Cena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13.09.2024 - 13.09.2024 Transmisja ONLINE 4748824 530.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Postępowanie egzekucyjne w administracji dla początkujących- realizacja zadań z punktu widzenia wierzyciela należności pieniężnych

Termin: 13.09.2024 - 13.09.2024
Cena: 530.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do  prawidłowego stosowania przepisów  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Począwszy od dnia 1 lipca 2020 pojawiło się trzy duże nowelizacje ustawy, w tym od  30 lipca 2020 roku, od 21 lutego 2021 roku i od 25 marca 2024 roku. W międzyczasie były kilkanaście mniejszych, kosmetycznych zmian ustawy egzekucyjnej. Co najmniej dwukrotnej zmianie uległy przepisy dot. tytułów wykonawczych, obowiązków wierzyciela należności pieniężnych. 
Poza zmianami przepisów prawa egzekucyjnego pracownicy, którzy w imieniu wierzyciela wykonują zadania – także się zmieniają; są zastępowani nowym pokoleniem pracowników.
Tematyka szkolenia jest także determinowana ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli zawartymi w Informacji o wynikach kontroli (z 2022 roku w zakresie egzekucji opłaty „śmieciowej), oraz Informacji z 2024 roku w zakresie egzekucji podatków i opłat lokalnych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. W Na szkoleniu mile są widziani  pracownicy administracji rządowej (np. urzędy wojewódzkie), straży i inspekcji (np. Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Farmaceutyczna, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna), którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a administracyjnym organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Metodyka szkolenia: 
Szkolenie w wersji live, tylko w ustalonym terminie i w czasie rzeczywistym, pytania uczestników oraz odpowiedzi trenera w postaci chatu.


Program

1.Co w zakresie egzekucji samorządowej ustalił NIK w 2022 i 2023 roku.
2.Cel i istota postępowania egzekucyjnego w administracji.
3.Zasady ogólne, w tym:
a)zasady z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
b)zasady z Kodeksu postępowania administracyjnego;
4.Działania miękkie wierzyciela.
5.Terminy podejmowania działań przez wierzyciela.
6.Wszystko o upomnieniu, w tym:
a)istota upomnienia;
b)elementy upomnienia;
c)doręczanie upomnień;
d)wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia;
e)koszty upomnienia;
f)preferencje w spłacie kosztów upomnienia;
g)przedawnienie kosztów upomnienia;
h)konsekwencje pominięcia upomnienia.
7.Wszystko o tytule wykonawczym, w tym:
a)istota tytułu wykonawczego;
b)zawartość tytułu wykonawczego;
c)pierwotny tytuł wykonawczy;
d)ponowny tytuł wykonawczy;
e)dalszy tytuł wykonawczy;
f)kolejny tytuł wykonawczy;
g)zmieniony tytuł wykonawczy;
h)jednolity i zagraniczny tytuł wykonawczy.
8.Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego.
9.Postępowanie egzekucyjne w administracji, a egzekucja administracyjna.
10.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
11.Wszczęcie egzekucji administracyjnej.
12.Badanie dopuszczalności egzekucji.
13.Poszukiwanie majątku zobowiązanego, w tym:
a)informacje od organów i podmiotów;
b)wyjawienie majątku i źródeł dochodu w drodze administracyjnej;
c)sądowe wyjawienie majątku .
14.Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
a)zażalenie;
b)zarzut;
c)sprzeciw;
d)skarga.
15.Przerwy w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
a)zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
b)wstrzymanie czynności egzekucyjnych;
c)umorzenie postępowania egzekucyjnego.
16.Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.
17.Koszty egzekucyjne, w tym:
a)opłata manipulacyjna,
b)opłata egzekucyjna,
c)opłata za czynności egzekucyjne,
d)wydatki egzekucyjne;
e)preferencje w spłacie kosztów;
f)przedawnienie kosztów egzekucyjnych
18.Odpowiedzialność wierzyciela, w tym:
a)odpowiedzialność porządkowa;
b)odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Prowadzący

Arkadiusz Jerzy Sputowski
 freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 140 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 30 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz  wielu firm szkoleniowych. 
Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom

Informacje dodatkoweCena:  530 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.