Skip to main content

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Termin: 21.10.2024 - 21.10.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest utrwalenie przez uczestników wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczanie VAT w obrocie międzynarodowym oraz omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzącego oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo.
1. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych:
a) omówienie aktualnych przepisów unijnych w zakresie WDT,
b) przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
c) jakich dokumentów dla zastosowania stawki 0% wymagają przepisy unijne?
d) czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011 i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT?
e) zmiany sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe).

2.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) definicja WDT,
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
d) podstawa opodatkowania WDT,
e) warunki stosowania 0% stawki VAT,
f) szczególne przypadki WDT,
g) korekty in plus i in minus w zakresie WDT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.

3.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
c) reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
d) podstawa opodatkowania w WNT,
e) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
f) kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej,
g) korekty in minus i in plus w zakresie WNT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.

4.Korekty rozliczeń WNT po nowemu:
a) czy po wyroku TSUE o sygn. C-895/19 można bez ograniczeń wykazywać podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT?
b) zakres wyroku – czy można się na niego powoływać tylko w przypadku WNT?
c) reguły korekt rozliczeń obowiązujące od 7 września 2021 r.,
d) skutki ostatnich zmian w rozliczeniach WNT.

5. Pakiet paliwowy w praktyce:
a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
b) reguły dokonywania transakcji,
c) ostatnie zmiany w przepisach,
d) skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

6.Pojęcie magazynu konsygnacyjnego (call-of-stock) i zasady wykorzystania tej instytucji.

7.Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

a) kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
b) pojęcie dostawy ruchomej,
c) znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
d) nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi,
e) zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych wprowadzone w ostatnim czasie.

8.Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:
a) miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,
b) obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.

9. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.

10. Eksport towarów:
a) definicja eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) obowiązek podatkowy,
d) zaliczki w eksporcie, wydłużenie terminu na dokonanie dostawy,
e) podstawa opodatkowania,
f) dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

11. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu usługi,
b) omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
c) miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
d) szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
f) podstawa opodatkowania w imporcie usług,
g) usługi ciągłe w imporcie usług,
h) rozliczanie eksportu usług,
i) skutki wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (C 895/19),
j) korekty in plus i in minus – rozliczenie dla eksportu usług oraz importu usług.

12. Pakiet SLIM VAT 2 w zakresie obrotu międzynarodowego – zmiany wprowadzone:
a) usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług i WNT,
b) dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług,
c) wyraźne określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy lub ostatni podmiot w łańcuchu.

13. Pakiet SLIM VAT 3 w zakresie obrotu międzynarodowego – zmiany wprowadzone:
a) nowa regulacja dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego dla WDT,
b) dodanie szczegółowych przepisów dotyczących ustalania właściwych kursów walut,
c) likwidacja wymogu uzyskania faktury dla WNT.

14. Krajowy System e-Faktur w zakresie sprzedaży zagranicznej:
a) zasady wystawiania faktur w KSeF dla WDT, eksportu towarów, eksportu usług,
b) sposoby przekazywania podmiotom zagranicznym faktur wystawionych w KSeF,
c) sytuacje szczególne, przypadki problematyczne, możliwe rozwiązania.

15. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.


Piotr Paszek

doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

 


Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
Harmonogram szkolenia:

09.30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10.00 → wykład część I
☕11.30 → przerwa 20-minutowa
11.50 → wykład część II
☕13.20 → przerwa 20-minutowa
13.40 → wykład część III
15.30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
21.10.2024 - 21.10.2024 Transmisja ONLINE 4760224 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2024 roku - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany, KSeF a sprzedaż zagraniczna.

Termin: 21.10.2024 - 21.10.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest utrwalenie przez uczestników wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczanie VAT w obrocie międzynarodowym oraz omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną już wiedzę.

Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzącego oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo.

Program

1. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych:
a) omówienie aktualnych przepisów unijnych w zakresie WDT,
b) przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
c) jakich dokumentów dla zastosowania stawki 0% wymagają przepisy unijne?
d) czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011 i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT?
e) zmiany sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe).

2.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) definicja WDT,
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
d) podstawa opodatkowania WDT,
e) warunki stosowania 0% stawki VAT,
f) szczególne przypadki WDT,
g) korekty in plus i in minus w zakresie WDT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.

3.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
c) reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
d) podstawa opodatkowania w WNT,
e) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
f) kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej,
g) korekty in minus i in plus w zakresie WNT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach.

4.Korekty rozliczeń WNT po nowemu:
a) czy po wyroku TSUE o sygn. C-895/19 można bez ograniczeń wykazywać podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT?
b) zakres wyroku – czy można się na niego powoływać tylko w przypadku WNT?
c) reguły korekt rozliczeń obowiązujące od 7 września 2021 r.,
d) skutki ostatnich zmian w rozliczeniach WNT.

5. Pakiet paliwowy w praktyce:
a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
b) reguły dokonywania transakcji,
c) ostatnie zmiany w przepisach,
d) skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

6.Pojęcie magazynu konsygnacyjnego (call-of-stock) i zasady wykorzystania tej instytucji.

7.Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

a) kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
b) pojęcie dostawy ruchomej,
c) znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
d) nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi,
e) zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych wprowadzone w ostatnim czasie.

8.Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:
a) miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,
b) obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c) stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.

9. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.

10. Eksport towarów:
a) definicja eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) obowiązek podatkowy,
d) zaliczki w eksporcie, wydłużenie terminu na dokonanie dostawy,
e) podstawa opodatkowania,
f) dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

11. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu usługi,
b) omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
c) miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
d) szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
f) podstawa opodatkowania w imporcie usług,
g) usługi ciągłe w imporcie usług,
h) rozliczanie eksportu usług,
i) skutki wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (C 895/19),
j) korekty in plus i in minus – rozliczenie dla eksportu usług oraz importu usług.

12. Pakiet SLIM VAT 2 w zakresie obrotu międzynarodowego – zmiany wprowadzone:
a) usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług i WNT,
b) dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług,
c) wyraźne określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy lub ostatni podmiot w łańcuchu.

13. Pakiet SLIM VAT 3 w zakresie obrotu międzynarodowego – zmiany wprowadzone:
a) nowa regulacja dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego dla WDT,
b) dodanie szczegółowych przepisów dotyczących ustalania właściwych kursów walut,
c) likwidacja wymogu uzyskania faktury dla WNT.

14. Krajowy System e-Faktur w zakresie sprzedaży zagranicznej:
a) zasady wystawiania faktur w KSeF dla WDT, eksportu towarów, eksportu usług,
b) sposoby przekazywania podmiotom zagranicznym faktur wystawionych w KSeF,
c) sytuacje szczególne, przypadki problematyczne, możliwe rozwiązania.

15. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.


Prowadzący

Piotr Paszek

doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

 Informacje dodatkowe

Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
Harmonogram szkolenia:

09.30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10.00 → wykład część I
☕11.30 → przerwa 20-minutowa
11.50 → wykład część II
☕13.20 → przerwa 20-minutowa
13.40 → wykład część III
15.30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.