Przelew na rachunek bankowy wskazany w wykazie Szefa KAS

Jak ważny będzie przelew na rachunek bankowy wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS – skutki w zakresie podatku VAT

 

Dnia 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw. Natomiast 31 maja 2019 r. powyższa ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa wprowadza kolejne zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowych dwóch wykazów podatników, prowadzonych na podstawie art. 96b ustawy, jednym wykazem, który zostanie rozszerzony o informacje dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, w tym również tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykazie zostaną zamieszczone również dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Wykaz będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych i będzie umożliwiał sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Ponadto dostęp do wykazu będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. Wykaz ten będzie prowadzony przez Szefa KAS oraz aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Szef KAS z urzędu ale także na uzasadniony wniosek podatnika, będzie usuwał i prostował dane, które są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

 

Utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ma ułatwić i przyśpieszyć proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie. Ponadto podanie do publicznej wiadomości informacji o podatnikach VAT zawartych w wykazie ułatwi nabywcom towarów i usług zachowanie należytej staranności a tym samym ograniczy ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy najbliższe warsztaty

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS. Co powinieneś wiedzieć o nowych wymogach MDR. 2019.06.24 - 2019.06.24 Lublin
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS. Co powinieneś wiedzieć o nowych wymogach MDR. 2019.06.26 - 2019.06.26 Poznań
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS. Co powinieneś wiedzieć o nowych wymogach MDR. 2019.06.26 - 2019.06.26 Katowice
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS. Co powinieneś wiedzieć o nowych wymogach MDR. 2019.06.27 - 2019.06.27 Olsztyn
Raportowanie schematów podatkowych do Szefa KAS. Co powinieneś wiedzieć o nowych wymogach MDR. 2019.06.27 - 2019.06.27 Wrocław

Newsletter