Skip to main content

Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia praktyczne

 

Po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w 2014 r. nie wszystkie zagadnienia związane z podatkiem VAT są jasne i czytelne. Poniżej omawiam kilka z nich, wspierając się najnowszym orzecznictwem sądowym.

 

Wynajem lokalu biurowego wraz z miejscami parkingowymi

 

W wydanej 7 września 2015 r. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem spółki, iż ma ona pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem miejsc parkingowych, które w umowie są nierozerwalnie i bezpośrednio związane z powierzchnią biurową. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, spółka ma możliwość odliczenia całego podatku VAT, skoro korzystają z nich zarówno pracownicy, jak i klienci. Nie jest to bowiem wydatek ściśle związany z pojazdami należącymi do spółki. Interpretacja indywidualna: IPPP3/4512-508/15-2/ISZ.

 

Parkowanie samochodów służbowych w miejscach zamieszkania pracowników

 

Istnieje szereg indywidualnych interpretacji z 2014 roku, w których przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych i paliwa w sytuacji, gdy pracownik używa samochodu służbowego w calu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z pracy do domu. Nawet pomimo podpisania z pracownikiem umowy o garażowaniu czy umowy, która określa warunki korzystania oraz rozliczania kosztów jego utrzymania. Przykłady: ILPP2/443-734/14-4/MR, IBPP2/443-510/14/BW.
W dniu 20 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku I SA/Kr 1834/14 orzekł, iż jest możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego od samochodów, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu i jednocześnie są parkowane w pobliży miejsca zamieszkania korzystającego. Jeśli takie korzystanie jest uzasadnione charakterem działalności, a podatnik stworzył mechanizmy monitorowania i nadzorowania wykorzystywania samochodów dla celów służbowych, to pozbawienie go w takim przypadku prawa do odliczenia całego podatku VAT tylko na podstawie potencjalnej możliwości wykorzystania samochodów dla celów prywatnych następowałoby w każdym przypadku, a przepis o możliwości odliczenia 100% podatku naliczonego byłby przepisem martwym.

 

Nieodpłatne wykorzystywanie samochodów służbowych przez pracowników

 

Ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) do UPDOFizU wprowadzono istotne regulacje dotyczące opodatkowania użytku prywatnego pojazdów służbowych. Zmiany w tym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2015 r., a ich celem jest – zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej – poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie regulacji, redukcję niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości.

Zastosowane w nowelizacji pewnego rodzaju uszczuplenie ma na celu „zachęcić” podatników do odprowadzania należności publicznoprawnych z tego tytułu. W związku z powyższym zaproponowano rozwiązanie polegające na określeniu wartości tego świadczenia, co pozwoli uniknąć wątpliwości co do sposobu ustalenia przychodu z tego tytułu. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 2a PDOFizU, dla samochodów o pojemności silnika do 1600cm3 ustalono 250 zł miesięczne – co przy stawce podatkowej 18% wynosi kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, dla samochodów o pojemności silnika 1600cm3 ustalono 400 zł miesięcznie czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – np. w wysokości 1/30 ww. kwot.

 

Ryczałt miesięczny nie uwzględnia kosztów paliwa, opłat parkingowych czy autostrad

 

Ryczałtowa wartość świadczenia określona w ustawie obejmuje wyłącznie koszty udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. Koszty zużytego paliwa, opłat parkingowych, opłat za przejazdy autostradą nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą ryczałtu w art. 12 ust. 2a PDOFizU – indywidualna interpretacja z 10.09.2015 IPTPB1/4511-326/15-4/AP. Tak więc nieodpłatne świadczenie polegające na pokryciu kosztów paliwa do celów prywatnych będzie odrębnym świadczeniem, które nie zawiera się w kwocie ww. ryczałtu.Marzena Medoń

Autorka jest ekspertem w Dziale Usług Księgowych BDO Sp. z o.o.

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?