Skip to main content

Kłopotliwy remont w kosztach podatkowych

Wydatki na remont środków trwałych jako koszty pośrednio związane z przychodami.

 

Przepisy podatkowe rozróżniają koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami. W praktyce pojawia się problem do jakich kosztów uzyskania przychodów zakwalifikować wydatki na remont, w szczególności ponoszone na przełomie roku? 

 

Z przepisów podatkowych wynika, że koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego to stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z kolei koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami potrącane są w roku podatkowym w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

 

Organy skarbowe uznają wydatki remontowe za koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, ponieważ służą one osiąganiu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła jako całości funkcjonowania działalności gospodarczej jednak nie ma możliwości przypisania ich do określonych, konkretnych przychodów. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 3 kwietnia 2023 r.  sygn. 0114-KDIP2-2.4010.75.2023.1.AS wskazuje, że „koszty wykonania napraw i remontów (…) stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów i powinny być potrącane dla celów podatkowych w odniesieniu do kosztów nabywanych usług od podmiotów zewnętrznych - w dniu ujęcia w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie otrzymanej faktury(…).”

Organy skarbowe uważają, że jeżeli koszty remontu dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i można je powiązać z poszczególnymi latami to powinny zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów w tych latach.

Jeśli natomiast ze względu na charakter ponoszonych wydatków nie ma możliwości określenia jaka  część tych kosztów przypada na dany rok podatkowy to należy przyjąć, że wydatki remontowe mogą być rozliczane w kosztach uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.  

 

Niemożliwość ustalenia wysokości kosztów do wysokości osiąganych przychodów odnośnie wydatków remontowych może dotyczyć braku możliwości określenia wymiernego przychodu, który może zostać osiągnięty w przyszłości, zatem uznaje się, że koszty te można rozliczać w kosztach podatkowych w czasie.

 

Zgodnie z przepisami podatkowymi za moment poniesienia kosztu uzyskania przychodu z pewnymi wyjątkami uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, rachunku albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury(…).

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?